วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558
อัพเดทล่าสุด 14 นาที 32 วินาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ประกันสังคม

Friday, May 22, 2015 - 08:21
ประเด็นเรื่องการรวม 3 กองทุนสุขภาพหลักของประเทศไทยเป็นข่าวคราวมาโดยตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และรัฐบาลต่างๆ ก็มีความพยายามที่จะปฏิรูประบบสุขภาพของไทยแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสในการศึกษาการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในต่างประเทศ จึงขอร่วมเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานโยบายการบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศไม่มากก็น้อยดังต่อไปนี้
Tuesday, May 19, 2015 - 18:16
กมธ.ปฏิรูปสาธารณสุข สปช. แจง 3 กองทุนสุขภาพมีความเหลื่อมล้ำ สวัสดิการข้าราชการได้รับสิทธิดีกว่า บัตรทอง และประกันสังคม ทั้งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเยอะกว่า เผยผลการศึกษาพบ ผู้ป่วยบัตรทองมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพต่ำสุด เสนอตั้งศูนย์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระดับชาติ เพื่อติดตามและปรับปรุงมาตรฐานให้เท่าเทียมกัน
Monday, May 18, 2015 - 16:34
‘ชูวิทย์’ โพสต์ Facebook แจง 5 สาเหตุทำไม รพ.เอกชนมีราคาแพง 1.ผูกขาด 2.ประกันสังคมผูกขาผู้ประกันตนไว้กับ รพ.เอกชน เพราะ รพ.รัฐมีไม่พอ 3.อาชีพหมอกลายเป็นธุรกิจ 4.ประกันชีวิตจับมือ รพ.เอกชนกำหนดค่ารักษา 5.รัฐไม่เคยช่วยประชาชน ไม่รู้ แพทยสภามีไว้ทำอะไร แนะใช้ ม.44 คุมค่ารักษา รพ.เอกชน
Tuesday, May 12, 2015 - 14:31
จากกรณีที่ผู้บริหารประเทศ ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึงสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้แสดงความเห็นต่อ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในประเด็นต่างๆ ทั้งในแง่ของภาระงบประมาณ รวมทั้งข้อเสนอการร่วมจ่าย ที่มีแนวโน้มต่อทิศทางการดำเนินนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในอนาคต สำนักข่าว Health Focus ได้มีโอกาสพูดคุยกับ นายจอน อึ้งภากรณ์ ที่ปรึกษากลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ หนึ่งในแกนนำภาคประชาชนที่ร่วมผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่ในยุคเริ่มต้น
Thursday, May 7, 2015 - 09:39
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เดิมมีสิทธิให้ได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย สำหรับกฎหมายใหม่ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีได้รับ ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์
Tuesday, May 5, 2015 - 12:43
เนื่องจากการรักษาพยาบาลเป็นการกระทำต่อมนุษย์ ทำให้มีโอกาสเกิดภาวะที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้อยู่เสมอ ทั้งที่เกิดจากการดำเนินไปตามสภาพของโรค ทั้งภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการเอง (ทั้งจากบุคคลหรือระบบ) ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็นำมาซึ่งควา
Tuesday, May 5, 2015 - 12:30
นสพ.คมชัดลึก : "เรื่องประกันสังคมที่ผ่านเข้าหู มีแต่เรื่องสีเทาๆประชาชนตาดำๆ อย่างเรา ไม่รู้หรอกว่าเขาเอาเงินไปทำอะไร ขนาดเงินเรา เรายังแตะไม่ได้เลย" เสียงสะท้อน จาก อรุณี ศรีโต จากสมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา ระหว่างการประชุมเพื่อหารือในการทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาเป็นอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
Saturday, May 2, 2015 - 16:33
มีนายจ้างจำนวนมากไม่ยื่นเรื่องลูกจ้างข้ามชาติต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายสมทบ อีกทั้งแรงงานเองรู้สึกว่าต้องจ่ายเงินสมทบจำนวนมาก ซึ่งมากกว่าการจ่ายเพื่อซื้อประกันสุขภาพเพื่อให้ได้ประกันสุขภาพในแต่ละปี ทำให้หลายจังหวัดเกิดปัญหาแรงงานข้ามชาติไม่มีประกันสุขภาพใดๆ  นอกจากนี้ การประกันสุขภาพในสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม ครอบคลุมแต่เฉพาะการรักษาพยาบาล แต่ไม่ครอบคลุมบริการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคด้วย กลายเป็นความไม่ครอบคลุมในการให้บริการด้านสุขภาพ 
Saturday, May 2, 2015 - 15:19
“จอน อึ้งภากรณ์” แนะ รัฐบาล ดึง รพ.เอกชน ร่วมบริการผู้ป่วยบัตรทอง ช่วยลดแรงต้านรวมกองทุน กำหนดเงื่อนไขขอใบอนุญาต รพ.เอกชน ต้องมีสัดส่วนบริการผู้ป่วยบัตรทอง รวมถึงกันเตียงผู้ป่วยรองรับ เหตุเป็นแหล่งดูดทรัพยากรรักษาพยาบาลประเทศ ควรมีส่วนรับผิดชอบประชาชน พร้อมระบุ 14 ปี งบเหมาจ่ายรายหัวปรับเพิ่มสมเหตุสมผล   
Monday, April 27, 2015 - 20:17
บทความจาก ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ที่ระบุว่า เขียนขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลอีกด้านหลังมีการเผยแพร่บทความของโฆษกแพทยสภา โดยปรียนันท์ตั้งคำถามถึงแพทยสภา กรณีคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และระบุว่า มีการบิดเบือนข้อมูล ข้อเท็จจริง และละเว้นการไม่กล่าวถึงประโยชน์ของร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่ปัจจุบันยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมาก 

Pages