คำคน
 • Thursday, December 24, 2015
  16:20
  "ในส่วนของงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด มีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคเป็นโครงการที่สุดยอด แต่รายได้ไม่มี" 
  2015-12-24, 16:20
 • Friday, December 18, 2015
  18:20
  "กรณีคดีจากบริการทางการแพทย์ หากศาลพิพากษาแล้วว่าฝ่ายผู้ให้บริการทำผิด แต่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ รัฐต้องรับผิดชอบชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย และต้องพิสูจน์ว่ามีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่ ที่ผ่านมาคดีที่กระทรวงสาธารณสุขชดใช้ ไม่ปรากฏว่าผู้ให้บริการจงใจทำผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนต้องไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ"
  2015-12-18, 18:20
 • Wednesday, December 16, 2015
  17:44
  "ข้อเรียกร้องที่ต้องการให้ กทม.แก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดกองทุนส่งเสริมป้องกันโรคระดับพื้นที่นั้น การดูแลสุขภาพตัวเองทำไมต้องมีกองทุน ของแบบนี้ต้องใช้กองทุนด้วยหรือ คนเราทุกคนต้องรักและรับผิดชอบชีวิตตัวเอง ถามว่าผุสดีต้องการมีสุขภาพดี ผุสดีก็ต้องดูแลตัวเอง จะให้ อสม.ไปเดินบอกทุกวันไม่ได้หรอก"
  2015-12-16, 17:44
 • Sunday, December 13, 2015
  12:08
  "โครงการระบบเติมยายังเป็นเพียงแค่การนำร่อง หากทำเป็นระบบจริงต้องพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมด้านเภสัชกรรม ไม่ใช่หน่วยบริการ่วมด้านการรักษา จะสามารถเชื่อมต่อระบบเติมเต็มการดูแลผู้ป่วยได้ พร้อมกับพัฒนาร้านยาให้มีมาตรฐาน เพราะปัจจุบันเรามีบุคลากรด้านสุขภาพที่อยู่นอก รพ.จำนวนมากซึ่งสามารถดึงเข้ามาเพื่อทำประโยชน์ให้กับระบบสุขภาพของประเทศไทยได้"
  2015-12-13, 12:08
 • Thursday, December 10, 2015
  11:46
  "ตามปกติวิสัยของผู้ได้รับแจกสติกเกอร์ ย่อมนำไปติดในสถานที่เหมาะสม ให้คนเห็นได้มากๆ นั่นก็คือบริเวณหน้าอาคาร ซึ่งมีหลายๆ แห่ง ที่เขาติดป้ายเขตปลอดบุหรี่แล้ว เช่น อบจ. สนามกีฬา โรงเรียน และบางวัดก็ติดแล้ว แต่ไม่ไปถ่ายเขา กลับไปถ่ายรูปในจุดที่ไม่ได้ติด แล้วมาร้องทุกข์กล่าวโทษ"
  2015-12-10, 11:46
 • Monday, November 30, 2015
  14:58
  "ต้องทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางนี้ส่งผลดีกับการรักษาพยาบาลคนไข้ ทำให้มีความมั่นใจว่าเมื่อญาติหรือตัวเจ้าหน้าที่เองป่วย ก็อยากเข้ามารักษาที่นี่ เพราะมาแล้วรู้สึกปลอดภัย และจะได้รับการดูแลที่ดี ส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะลดการเจ็บป่วย ติดเชื้อจากโรงพยาบาล การพัฒนาคุณภาพช่วงแรกยากมาก แต่พอเป็นกิจวัตรที่ต้องทำทุกวันแล้ว ก็จะอยู่ในมโนสำนึก ทำแล้วจะไม่เหนื่อย"
  2015-11-30, 14:58
 • Saturday, November 28, 2015
  08:51
  “งบค่าตอบแทน 3,000 กว่าล้านบาทต่อปี ถูกจัดสรรให้กระจุกอยู่ที่ รพช.และบางวิชาชีพเท่านั้น ไม่มีการกระจายงบไปยัง รพ.สต.และวิชาชีพอื่นๆ เลย ทั้งที่หลักการเน้นให้ถึง รพ.สต. โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดาร กระทรวงสาธารณสุขเป็นของทุกวิชาชีพ พวกเราคือหนึ่งในฟันเฟืองและกลไกของนโยบายต่างๆ ให้ขับเคลื่อนไปได้ อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขควรดูแลสวัสดิการ ห่วงใยสวัสดิภาพ และให้ขวัญกำลังใจทุกวิชาชีพอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม” 
  2015-11-28, 08:51
 • Wednesday, November 25, 2015
  17:59
  "ไม่ได้กังวลถึงที่มาของประกาศ แต่กังวลถึงที่ไปที่จากนี้ อย่างที่บอกแล้วว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรที่จะประกาศสิทธิผู้ป่วย แต่ต้องมีการติดตามและประเมินประกาศที่ออกไป เพราะความใจดำมีอยู่ในทุกวงการ เพียงแต่เราจะเห็นหรือไม่เท่านั้น หากเราไม่เห็นแต่เป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญมาก คนจะถูกกระทำแบบอยุติธรรมมากเกินไปและนานวันสังคมจะไม่ให้ความศรัทธาต่อวงการแพทย์มากว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้"
  2015-11-25, 17:59
 • Monday, November 23, 2015
  16:24
  "คำประกาศสิทธิผู้ป่วยฉบับใหม่นี้ จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างหมอและผู้ป่วยดีขึ้น การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าแต่ละฝ่ายซื่อสัตย์ต่อกัน อธิบายกันตรงๆ ทุกอย่างจะดีขึ้น แต่หากปกปิดข้อมูลต่อกัน ตรงนี้ต่างหากจะยิ่งทำให้มีปัญหา และคงไม่มีการทบทวนคำประกาศฯ ฉบับนี้ในอนาคตแต่อย่างใด"
  2015-11-23, 16:24
 • Sunday, November 15, 2015
  19:40
  "ตอนผมเป็นรองปลัดฯ รองอธิบดี ผู้บังคับบัญชาท่านบอกเลยว่า ท่านไม่สร้างทายาท ผมก็สงสัยว่าทำไม ผมไม่มีโอกาสเป็นทายาทเหรอ วันนี้ผมรู้สึกแล้วว่าการสร้างทายาททำให้เกิดความแตกแยก เพราะมันปิดโอกาสให้คนอื่นได้โต แต่ถ้าสร้างกลุ่มคนเป็นผู้บริหารในอนาคต นั่นอีกเรื่องผมจะสร้างอย่างนั้นมากกว่า"
  2015-11-15, 19:40
 • Sunday, November 08, 2015
  08:44
  "กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญต่อการมีแพทย์กระจายครอบคลุมในทุกหน่วยบริการสาธารณสุข โดยแต่ละปีจะมีแพทย์จบใหม่ประมาณปีละ 2,500 คนเข้ามาเติมเต็มในระบบบริการ ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้แพทย์ไหลออกจากระบบ ทั้งการลาศึกษาต่อ การลาออกเพื่อประกอบอาชีพอิสระ และปัญหาทางสุขภาพ เฉลี่ยปีละ 500 คน" 
  2015-11-08, 08:44
 • Friday, October 30, 2015
  17:40
  “เรื่องนี้เป็นปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดของ กทม.ต้องถามว่าทำไมไม่แก้ ที่ผ่านมาศูนย์บริการสาธารณสุขถูกตั้งขึ้นเพื่อดูแลคน กทม. แต่กลับทำหน้าที่ได้แค่คลินิกเท่านั้น และ กทม.ใช้วิธีนี้ดูแลคน กทม.มาตลอด แถมยังเป็นบริการคลินิกแค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงที่ไม่ตอบโจทย์คน กทม."
  2015-10-30, 17:40
 • Tuesday, October 20, 2015
  11:42
  "ผมรับตำแหน่งแรกๆ มีทุกชมรมมาขอเข้าพบ ผมต้องอธิบายก่อนว่า คนเรามีความต้องการหมด แต่อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดก่อนว่ามีภาพฝันของกระทรวงอย่างไร จริงๆ ชอบคำของรัฐมนตรีที่บอกว่า "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข" ทำง่ายๆ ก็อย่าให้เจ้าหน้าที่มีความทุกข์ และอะไรที่ทำให้ทุกข์ ก็ความไม่เป็นธรรม ซึ่งเราก็ต้องแก้ไข"
  2015-10-20, 11:42
 • Sunday, October 18, 2015
  19:22
  "กรณีที่หลายฝ่ายมองว่าการเก็บเงินสมทบเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกันตนกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควรว่า อยากให้ผู้ประกันตนมองในแง่ของการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขระหว่างผู้ประกันตน ซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในกฎหมายฉบับใหม่ก็มาจากการสำรวจความต้องการของผู้ประกันตน โดยสิทธิประโยชน์ในกรณีเจ็บป่วยนั้นถือว่าคุ้มค่า เนื่องจากเมื่อเข้ารักษาพยาบาล ผู้ประกันตนก็ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาเอง"
  2015-10-18, 19:22

ความคิดเห็นล่าสุด

Phusanisa Juthajarat
1 วัน 19 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Phusanisa Juthajarat
1 วัน 19 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน