คำคน
 • Sunday, March 05, 2017
  12:49
  "ขณะนี้สมาคมฯ ได้สรุปผลศึกษา และเงื่อนไขการจัดทำโครงการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ แทนการใช้ระบบสวัสดิการของภาครัฐให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว โดยแนวทางการรับชำระเบี้ยประกันสมาคมฯ ยินดีให้ภาครัฐทยอยแบ่งจ่ายเบี้ยเป็นงวด ๆ ได้ หากเห็นว่าเงินที่ต้องจ่ายสูงเกินไป" 
  2017-03-05, 12:49
 • Tuesday, February 28, 2017
  14:38
  “ในส่วนของ Goal ก็ไม่เห็นด้วยกับบางอย่าง เช่น ประกาศว่าจะบริการประชาชนให้ดีขึ้น Goal แบบนี้ไม่ Measurable อยากให้ตั้งเป้าที่ Specific วัดได้ สามารถ Achieve ได้ ทำได้จริงและมีกำหนดที่แน่นอนว่าจะเสร็จเมื่อไหร่”
  2017-02-28, 14:38
 • Wednesday, February 22, 2017
  13:04
  “กระทรวงการคลังยังเดินหน้าแนวทางการศึกษาโดยให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามาบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการอยู่ต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดหรือล้มเลิก โดยขณะนี้ได้นำข้อเสนอจากฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะข้อเสนอของหมอที่ระบุว่าหากให้บริษัทประกันเข้ามาบริหารจะทำให้โรงพยาบาลของรัฐจะขาดทุนจนไม่สามารถดำเนินการได้ต่อไปว่าเป็นจริงหรือไม่”
  2017-02-22, 13:04
 • Friday, February 17, 2017
  12:40
  "ในการปฏิรูปด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ อยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... รองรับการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและอภิบาลระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2560"
  2017-02-17, 12:40
 • Wednesday, February 08, 2017
  12:35
  “หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้คงไม่น่ายอมรับได้ ซึ่งคงต้องปรึกษากับท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น โรคภัยไข้เจ็บก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งงบประมาณที่ได้รับในปัจจุบันก็บริหารจัดการได้ยากอยู่แล้ว”
  2017-02-08, 12:35
 • Saturday, February 04, 2017
  16:23
  “ในส่วนการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้ออก (ร่าง) ระเบียบท้องถิ่นว่าด้วยการดูแลผู้ป่วยยากไร้ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถให้บริการประชาชนในมิติทางด้านสังคมได้ เช่น การจัดรถรับส่งผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนได้”
  2017-02-04, 16:23
 • Monday, January 30, 2017
  19:26
  “ในวงการแพทย์เท่าที่เคยสัมผัสอาจเรียกได้ว่า Leadership ค่อนข้างอ่อน เช่น บางโรงพยาบาลมีแพทย์ขึ้นเป็นผู้อำนวยการ ซึ่งขณะที่เขาเป็นแพทย์เราต้องการทักษะด้านการรักษา แต่เมื่อขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วเราต้องการทักษะด้านการบริหาร ฉะนั้นตรงนี้จึงมีความแตกต่างกัน”
  2017-01-30, 19:26
 • Saturday, January 28, 2017
  18:09
  “งานสาธารณสุขนั้นภาระงานมีมาก แต่คนทำงานมีน้อย ทำให้คนที่ทำงานอยู่ในระบบ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือวิชาชีพต่างๆ ล้วนแต่ทำงานหนัก ขณะที่ สธ.เองที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดกลับไม่มีอำนาจหน้าที่บริหารบุคลากรเอง แต่กลับเป็น ก.พ.บริหาร ซึ่งหาก ก.พ.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็ไม่ควรปล่อยให้ปัญหาสะสมและเรื้อรัง ควรมอบให้ สธ.เป็นผู้บริหารในเรื่องนี้แทน”
  2017-01-28, 18:09
 • Thursday, January 19, 2017
  12:40
  “สธ.จะ Transformation หรือ Change เพื่อจะบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 excellence ได้นั้น เรื่องคนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สธ.มีกำลังคน 4 แสนคน บวกกับ อสม.อีกนับล้านคน หากงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่สนับสนุนหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง อย่าหวังว่าจะทำสำเร็จ”
  2017-01-19, 12:40
 • Tuesday, January 03, 2017
  11:53
  "ร่างกฎหมายที่กำลังออกมาทำเพื่อเด็กไทย ไม่ได้ทำเพื่อใคร เรากำลังสร้างเด็กไทยเติบโต สูงใหญ่สมวัย พอๆ กับเด็กตะวันตก และกฎหมายนี้ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น แต่ต้องช่วยเด็กไทย เพราะถือเป็นการคุ้มครองสิทธิให้กับเด็ก ซึ่งเด็กไม่สามารถจะลุกขึ้นมาคุ้มครองสิทธิให้ตัวเองได้ ดังนั้นผู้ใหญ่อย่างเราต้องมาคุ้มครองเขา"
  2017-01-03, 11:53
 • Sunday, December 25, 2016
  19:57
  “ต้องพิจารณาด้วยว่าในองค์กรมีอะไรเป็นตัวเสริม อะไรเป็นตัวบล็อก MOPH มีอะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางบ้าง ทั้งในแกนการทำงาน โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ ฯลฯ จะมีมากหรือน้อยไม่เป็นไร อย่างน้อยจะได้รู้ตัวว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องไปแก้ ซึ่งหากเป็นอุปสรรคในเรื่องระเบียบต่างๆ สธ.อาจต้องไปชวน ก.พ.มาคุยด้วย เพื่อจะแก้อุปสรรคที่เป็นภาพใหญ่จริงๆ ไม่เช่นนั้นจะเดินหน้าให้บรรลุผลได้ยาก”
  2016-12-25, 19:57
 • Friday, December 16, 2016
  22:43
  “เพราะว่าเรายากจน เราจึงต้องมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” 
  2016-12-16, 22:43
 • Monday, December 12, 2016
  09:25
  “ข้อห่วงใยของข้าราชการกระทรวงกลาโหม คือในส่วนของข้าราชการเกษียณอายุ รับบำนาญ นอกจากมีปัญหาสุขภาพแล้ว รายได้เงินบำนาญยังไม่มาก อีกทั้งภารกิจของทหารคือต้องการขวัญกำลังใจ การดูแลครอบครัวที่ดี โดยเฉพาะพ่อแม่ ดังนั้นเรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจึงฝากมาบอกว่า เราไม่มั่นใจในการยอมรับระบบธุรกิจให้มาดูแลระบบสวัสดิการของพวกเรา”
  2016-12-12, 09:25
 • Wednesday, December 07, 2016
  09:47
  “ขณะนี้บุคลากรสาธารณสุขกำลังมีปัญหาเรื่องไม่มีความสุขในการทำงาน รู้สึกกดดัน เหน็ดเหนื่อย เครียด ท้อแท้ เหนื่อยหน่าย และขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน เนื่องจากภาระงานเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมายุทธศาสตร์ด้านกำลังคนติดอยู่กับกับดักของความขาดแคลนจึงมุ่งผลิตคนเข้าสู่ระบบเพิ่มเติม โดยไม่คำนึงถึงบุคลากรที่อยู่ในระบบเดิมจำนวนกว่า 4 แสนราย”
  2016-12-07, 09:47

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน