คำคน
 • Thursday, December 01, 2016
  21:46
  “ข้าราชการต้องได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเหมือนเดิม หรือได้รับบริการที่ดีขึ้น ส่วนงบประมาณต้องไม่เกินจากของเดิม ขณะนี้ทางบริษัทประกัน เสนอที่จะทำวีไอพีเลาท์ (ห้องรับรองพิเศษ) สำหรับข้าราชการในโรงพยาบาลรัฐ ในเกือบทุกแห่งด้วย”
  2016-12-01, 21:46
 • Thursday, November 24, 2016
  18:48
  “กรณีที่แพ้คดี จะทบทวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และส่งกระทรวงการคลังชี้ขาดความรับผิดชอบทางแพ่ง สธ.ไม่มีอำนาจแก้ไขหรือตัดสินใจได้เอง ส่วนใหญ่คดีที่ถูกไล่เบี้ย สธ.และ รพ.ไม่ได้ทอดทิ้ง จะหาเงินบริจาคช่วยในการจ่ายคืนกระทรวงการคลัง บุคลากรอาจมีส่วนร่วมบางส่วนเท่านั้น” 
  2016-11-24, 18:48
 • Sunday, November 20, 2016
  22:12
  "การรับประกันอาจจะทำในลักษณะ Co-insurance โดยร่วมกับหลายบริษัท ระยะ 1-2 ปีแรก จะให้บริการแก่ข้าราชการ ในแบบปัจจุบันที่ข้าราชการได้รับ แต่ต่อไปให้เสนอทางเลือกให้แก่ข้าราชการ ที่ต้องการเลือกรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง"
  2016-11-20, 22:12
 • Monday, October 31, 2016
  16:48
  “การเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญให้เป็นอันงดเด็ดขาด จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ถือว่าการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้”
  2016-10-31, 16:48
 • Thursday, September 29, 2016
  11:50
  "สภาวิชาชีพเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและกำกับมาตรฐาน รวมถึงการดำเนินวิชาชีพให้ถูกทำนองคลองธรรมภายใต้กรอบวิชาชีพ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งเรื่องวิชาชีพเป็นเรื่องของความรู้ที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นกรณีการนำคนนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะวิชาชีพ จึงเป็นไปได้ยากที่คนนอกจะตามได้ทัน เพราะแม้แต่แพทย์ด้วยกัน บางเรื่องอาจมีความรู้ไม่เท่ากัน"
  2016-09-29, 11:50
 • Thursday, September 29, 2016
  08:08
  “การใช้ระบบประกันสุขภาพมาดูแลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพราะระบบประกันมีอุปกรณ์ ระบบการตรวจสอบโรค การพิจารณาค่ารักษาและการคิดค่ายาดีกว่าของราชการมาก ทำให้เชื่อมั่นว่าจะประหยัดเงินงบประมาณได้ ซึ่งประเด็นนี้จะทำให้กรมบัญชีกลางสามารถควบคุมการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลไม่ให้เกินงบปีละ 60,000 ล้านบาทได้อย่างแน่นอน”
  2016-09-29, 08:08
 • Sunday, September 25, 2016
  19:27
  "นายกรัฐมนตรี อยากให้สังคมเปิดใจกว้าง ร่วมกันคิดพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย มากกว่าจะวิพากษ์วิจารณ์จนประเทศไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้ โดยในหลายประเทศก็มีการใช้ระบบนี้เข้ามาดูแลสวัสดิการข้าราชการ ทำให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการใช้สิทธิซ้ำซ้อน การเวียนใช้สิทธิ หรือการเบิกยาเกินควร" 
  2016-09-25, 19:27
 • Thursday, September 22, 2016
  11:36
  "แพทยสภาเป็นองค์กรวิชาชีพจำเพาะต้องมีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งหากจะเข้ามาเป็นกรรมการแพทยสภาต้องเรียนแพทย์มาก่อน...ข้อเสนอปฏิรูปนี้เกิดจากความไม่เข้าใจบทบาทแพทยสภาและอยากที่จะควบคุมแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่ว่าการทำงานของแพทยสภาจะไม่มีคนนอกร่วมด้วย กรณีการพิจารณาด้านจริยธรรมจะมีผู้แทนที่เป็นผู้พิพากษา อัยการ และสภาทนายความ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เข้าร่วมพิจารณา"
  2016-09-22, 11:36
 • Wednesday, September 14, 2016
  12:41
  “พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ของไทย มีอายุ 34 ปีแล้ว อีกทั้งปัจจุบันบริบทของสังคมไทยเปลี่ยนไป จึงสมควรที่จะปฏิรูปแพทยสภาไปพร้อมๆ กับการปฏิรูปประเทศ และการปฏิรูประบบสาธารณสุข จึงขอเสนอว่า 1.ให้มีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภา ในสัดส่วน 50% 2.ลดจำนวนคณะกรรมการลงเพื่อความคล่องตัว 3.กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ” 
  2016-09-14, 12:41
 • Tuesday, September 06, 2016
  12:49
  “งบในระบบสุขภาพประเทศอยู่ที่ 17-18% ในจำนวนนี้เป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพียง 5% เท่านั้น ที่ผ่านมามีปัญหาขาดแคลนงบที่ส่งผลต่อหน่วยบริการ เมื่อขอปรับเพิ่มมักมีการอ้างอิงว่าจะทำให้งบสุขภาพประเทศเพิ่มสูง ทั้งที่งบ 12-13% ถูกแทรกไว้ยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง NHPB จะดูภาพรวมในเรื่องนี้ อาจทำให้รัฐบาลเห็นปัญหาที่ชัดเจนและเพิ่มเติมงบลงในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”
  2016-09-06, 12:49
 • Tuesday, September 06, 2016
  12:43
  "ผู้ป่วยคนนี้พ้นจากความตายมาได้ ใจนับว่ามีส่วนสำคัญมาก เริ่มจากใจของพยาบาลที่เปี่ยมด้วยเมตตา เมตตานั้นมีพลังที่แม้แต่คน
  2016-09-06, 12:43
 • Friday, September 02, 2016
  15:32
  "การรักษาคนไข้ด้วยระบบบัตรทองมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของแพทย์ แต่ด้วยงบประมาณจำกัดทำให้การรักษามีข้อจำกัดหลายเรื่อง เช่น ไม่มีเงินไปจ้างคนมาบริการให้ดี หรือครบครันเพียงพอ ส่งผลให้การรอคอยของคนไข้จึงมีจำนวนมาก แออัดแน่นโรงพยาบาล"   
  2016-09-02, 15:32
 • Tuesday, August 30, 2016
  12:28
  “ในอนาคตยังจะมีข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล ไม่ใช่เป็นผู้ให้บริการแบบในปัจจุบันนี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หน่วยบริการทั้งหมดเป็นของ อปท. แล้วรวมกันบริหารในลักษณะเขตสุขภาพ แนวคิดนี้ทาง สธ.ก็ยินดีถ้ามีท้องถิ่นมีศักยภาพ ซึ่งทางกระทรวงจะได้พัฒนาตัวเองในด้านการดูแลมาตรฐานและคุณภาพต่อไป”
  2016-08-30, 12:28
 • Tuesday, August 23, 2016
  14:34
  “ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สสส.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรในเรื่องงบประมาณ บุคลากรและวิชาการ ให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชนอย่างแท้จริง”
  2016-08-23, 14:34

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
1 ชั่วโมง 48 นาที ago
Peerasak C.
1 วัน 4 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
1 ชั่วโมง 48 นาที ago
Peerasak C.
1 วัน 4 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน