คำคน
 • Thursday, April 28, 2016
  15:17
  “ความเห็นค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ของผู้บริการและผู้ปฏิบัติทุกพื้นที่ คือ วาทกรรมและตัวชี้วัดทางนโยบายเปลี่ยนบ่อยเมื่อผู้บริหารส่วนกลางเปลี่ยน ในขณะที่สาระสำคัญของเนื้องานไม่ได้ต่างกัน ผลกระทบต่อคนทำงานในพื้นที่ได้แก่ ภาระงานเอกสารมากเกินจำเป็น และความสับสนเกินจำเป็น เมื่อสะสมในระยะยาวจึงบั่นทอนความคิดริเริ่ม และขีดความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน”
  2016-04-28, 15:17
 • Wednesday, April 27, 2016
  19:41
  “ข้อเรียกร้องให้บัตรรับรองสิทธิสถานพยาบาลใบเดียวสามารถใช้ได้ทุก รพ.นั้น เห็นว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ในส่วนของรพ.สังกัด สธ. กทม.และกลาโหม เพราะค่ารักษาอยู่ในอัตราที่รัฐกำหนด แต่ รพ.เอกชนมีค่ารักษาแตกต่างกัน และมีส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่ม เช่น ค่าห้อง ค่าบริการ ซึ่ง สปส.จะศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้คาดว่าภายใน 3 เดือนได้ข้อสรุป”
  2016-04-27, 19:41
 • Thursday, April 21, 2016
  15:52
  “สธ.ยังได้ผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556-2560 เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มจากระบบปกติอีก 9,039 คน ปัจจุบัน สธ.มีแพทย์ในสังกัดจำนวน 15,403 คน เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 4,155 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ คือใน พ.ศ.2566 จะทำให้ภาพรวมสัดส่วนการดูแลของแพทย์ต่อประชาชนดีขึ้น ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1,500 คน”
  2016-04-21, 15:52
 • Monday, April 18, 2016
  21:21
  "ให้สมาชิก อสม.ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 1.04 ล้านคนแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ลูกค้าต้องการผ่านการขายพ่วงไปกับบัตรทอง 30 บาท เพื่อเป็นทางเลือก ด้วยการเปิดรับนายหน้าบุคคลธรรมดา โดยให้สมาชิก อสม.เข้ามาร่วมธุรกิจด้วยในเบี้ยประกันไม่เกิน 200 บาทต่อเดือน แต่ให้สิทธิ์ความคุ้มครองที่ได้รับมีสูงกว่า"
  2016-04-18, 21:21
 • Tuesday, March 29, 2016
  15:33
  “แพทย์ในบางพื้นที่มีภาระงานที่หนักมาก บางแห่งหมอทำงานถึงสัปดาห์ละ 80 ชั่วโมง หรือบางคนต้องอยู่เวรต่อเนื่องถึง 24 ชั่วโมง แนวทางการกำหนดภาระงานแพทย์ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตแพทย์...ยังนำไปสู่การดูแลคุ้มครองประชาชน ให้ได้รับการดูแลรักษาที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพจากแพทย์ที่ไม่เหนื่อยล้าจากการทำงานที่หนักเกินไปจนส่งผลต่อสุขภาพและสมรรถนะการทำงาน และอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้”
  2016-03-29, 15:33
 • Wednesday, March 23, 2016
  18:21
  “ผลวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลจากสถาบันของรัฐ ส่วนใหญ่ประสงค์ที่จะทำงานในหน่วยงานรัฐ ขณะที่นักศึกษาจากสถาบันเอกชนส่วนใหญ่ต้องการทำงานในหน่วยงานเอกชน เพราะได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนที่แพงกว่าได้ ส่งผลให้พยาบาลกระจุกตัวในเมืองหลวงและหัวเมืองใหญ่ ไม่กระจายไปยังหน่วยงานรัฐในชนบทห่างไกล ทั้งที่ทัศนคติของนักศึกษาส่วนใหญ่พอใจที่จะกลับไปทำงานในภูมิลำเนาเดิมในชนบท”
  2016-03-23, 18:21
 • Sunday, March 20, 2016
  11:09
  “ให้ดูที่บึงยี่โถเป็นตัวอย่าง หากรองบประมาณจาก สธ. คงไม่สามารถพัฒนาได้ขนาดนี้ และการที่ท้องถิ่นจะเข้าไปสนับสนุน รพ.สต.ก็ไม่สามารถทำได้เต็มที่ เนื่องจาก สตง.มองว่าไม่ใช่หน้าที่ รพ.สต.มี สธ.เป็นต้นสังกัดอยู่แล้ว การใส่งบประมาณลงไปจึงเป็นการทับซ้อนบทบาท สธ.”
  2016-03-20, 11:09
 • Wednesday, March 16, 2016
  15:26
  “อย่าไปกะเกณฑ์ว่าทุกคนจะต้องมาทำ หรือมี KPI แต่ต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาจากภายใน เพราะบางคนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็มี ซึ่งเราก็ไม่ว่ากันเพราะเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือยังไม่พบสิ่งที่อยากจะทำ แต่คนที่ทำเขาก็มีความสุข มันไม่มี KPI วัดอะไรชัดเจน แต่ผมสัมผัสได้จากแววตาของแต่ละคน หรือถ้าจะให้ยกตัวอย่างคือ รพร.ด่านซ้ายไม่มีใครขอย้ายออกเลย มีแต่คนขอย้ายเข้า หรือแพทย์เฉพาะทางต่างๆ เราก็มีครบหมด ทั้งๆ ที่เป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล”
  2016-03-16, 15:26
 • Tuesday, March 15, 2016
  16:19
  "ที่ผ่านมางานด้านสาธารณสุขจะรู้สึกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ช่วยชีวิตคน ฯลฯ แต่ปัจจุบันความรู้สึกเหล่านี้มีน้อยลงไป กลายเป็นการทำงานเพื่อให้ได้ตามเป้า เป็นงานรูทีน ซึ่งไม่ได้ทำให้รู้สึกฮึกเหิมถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่"
  2016-03-15, 16:19
 • Monday, March 14, 2016
  11:08
  “สหวิชาชีพในระบบสาธารณสุขเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ไม่มีการปรับระดับค่าตอบแทน พ.ต.ส. แม้ว่าจะต้องทำงานในภาวะเสี่ยง หรือแม้จะฝึกหรือเรียนต่อจนเป็นระดับอาจารย์สอนนักศึกษา แต่ค่าตอบแทน พ.ต.ส.ที่ได้รับก็อยู่ที่ 1,000 บาท ไม่มีการเลื่อนระดับค่าตอบแทนเหมือนกับวิชาชีพอื่น ซึ่งไม่จูงใจให้เกิดการพัฒนาและต่อยอด”
  2016-03-14, 11:08
 • Wednesday, March 09, 2016
  18:47
  “บริษัทมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลในประเทศ...มองได้ว่า ระบบประกันสังคมของประเทศมีความมั่นคงและมีความสามารถในการเติบโตของรายได้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของรายได้ในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล”
  2016-03-09, 18:47
 • Tuesday, March 08, 2016
  13:58
  “เรื่องนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แต่การดำเนินการต้องค่อยเป็นค่อยไป คงแก้ทั้งหมดไม่ได้ในปีเดียว อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าระบบสาธารณสุขเป็นของทุกวิชาชีพและทุกคนในระบบต่างมีค่าเหมือนกัน”
  2016-03-08, 13:58
 • Friday, March 04, 2016
  16:33
  “ในส่วนของ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนั้น ได้เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมว่าแพทย์ เป็น “ผู้ให้บริบาล” ไม่ใช่ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งเท่ากับผู้ป่วยไม่ใช่ผู้บริโภค และแพทย์จะไม่รวมอยู่ในคดีผู้บริโภคอีกต่อไป หลักการนี้เป็นสากล ไม่มีประเทศไหนให้เรื่องการแพทย์เป็นคดีผู้บริโภคแบบไทย บางประเทศถึงกับออกกฎหมายว่าในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินห้ามฟ้องทางแพ่งกับผู้ให้การช่วยเหลือด้วยซ้ำเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครกล้าช่วยเลย” 
  2016-03-04, 16:33
 • Thursday, March 03, 2016
  19:10
  “กมธ.สาธารณสุข พยายามรับฟังความเห็นให้รอบด้านมากที่สุด เพราะทราบว่าเป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งมาก ซึ่งคงมีทางเลือก 2 ทาง คือ 1.ให้ทันตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ต้องมีการต่ออายุ และ 2.ให้ต่ออายุใบอนุญาตเฉพาะทันตแพทย์ใหม่ที่สอบใบอนุญาต โดยให้กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง”              
  2016-03-03, 19:10

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
2 ชั่วโมง 36 นาที ago
พลิศาน์
11 ชั่วโมง 41 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
2 ชั่วโมง 36 นาที ago
พลิศาน์
11 ชั่วโมง 41 นาที ago
กลับด้านบน