สถิติ
 • Wednesday, October 02, 2013
  19:53
  จากข้อมูลการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ.2555 ของสำนักงานสถิติ ซึ่งได้จัดทำรายนี้เป็นประจำทุกปี ได้รายงานว่า ไทยมีรพ.เอกชนทั่วประเทศ 321 แห่ง และในปี 2554 มีผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในรพ.เอกชนรวมทั้งสิ้น 46.3 ล้านราย เป็นผู้ป่วยนอก 44.2 ล้านราย หรือร้อยละ 95.3 และเป็นผู้ป่วยใน 2.2 ล้านราย หรือร้อยละ 4.7 สำหรับจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อกิจการมีประมาณ 144,346 รายต่อกิจการ ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยนอก 137,565 รายต่อกิจการ และผู้ป่วยใน 6,781 รายต่อกิจการ จำนวนผู้ป่วยชาวต่างประเทศที่เข้ารับบริการในรพ.เอกชน 3 ล้านราย เป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ 95.2 และผู้ป่วยในร้อยละ 4.8 จากข้อมูลนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความเห็นว่าอาจเกี่ยวเนื่องจากการที่ภาครัฐมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ หรือ Medical Hub ของเอเซีย
  2013-10-02, 19:53
 • Tuesday, September 24, 2013
  16:36
  ที่มา : รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2555, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การใช้บริการผู้ป่วยนอก-ใน การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปีงบประมาณ 255 จากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล พบว่า มีการใช้บริการผู้ป่วยนอกจำนวน 163.82 ล้านครั้ง อัตราการใช้บริการ (ต่อประชากรผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าฉลี่ยทั้งปี) เท่ากับ 3.37 ครั้ง/คน/ปี ส่วนผู้ป่วยในมีจำนวน 5.60 ล้านครั้ง/23.09 ล้านวัน    อัตราการใช้บริการ (อัตราการนอนโรงพยาบาล) ต่อประชากรผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเฉลี่ยทั้งปี เท่ากับ 0.115 ครั้ง/ คน/ปี
  2013-09-24, 16:36
 • Sunday, September 15, 2013
  19:51
  การเจรจาเอฟทีเอ ไทย-อียู นั้น ข้อวิตกกังวลที่หลายฝ่ายเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ จะทำให้คนไทยต้องใช้ยาแพงขึ้น กระทรวงสาธารณสุขเอง ก็ได้แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้ และได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อประเด็นข้อเรียกร้องการเปิดการเจรจาการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป โดยระบุว่า “จะส่งผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงต่อการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ภาครัฐ อันเกี่ยวพันโดยตรงถึงชีวิตและสุขภาพของประชาชน”
  2013-09-15, 19:51
 • Saturday, September 07, 2013
  19:04
  องค์การอนามัยโลกระบุว่า ในปี 2548 ในจำนวนการตายของประชากรโลกทั้งหมดประมาณ 58 ล้านคน มีถึงร้อยละ 60 ที่ตายจากโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนี้ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น ต้นเหตุสำคัญ มาจาก 3 เหตุได้แก่ 1.ขาดการออกกำลังกาย ทำให้น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและก่อให้เกิดโรคอ้วนและโรคเรื้อรัง 2.รับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้น้อย ซึ่งผักและผลไม้เป็นอาหารที่ให้กากใย ช่วยในการขับถ่าย ขับไขมัน คลอเลสเตอรอลออกจากร่างกาย และ3.การบริโภคสารทำลายสุขภาพ ได้แก่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
  2013-09-07, 19:04
 • Sunday, September 01, 2013
  17:39
  อายุคาดเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ที่ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของคนไทยในภาพรวม ซึ่งชัดเจนว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ.2546-2556 คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มมากขึ้นถึงกว่า 3 ปี ขณะที่อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีก็เพิ่มขึ้นกว่า 6 ปี แสดงว่าคนไทยมีอายุยืนขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นพร้อมๆกัน ที่มา : สุขภาพคนไทย 2556 : ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2556
  2013-09-01, 17:39
 • Sunday, August 25, 2013
  13:59
  จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้ 1.แพทย์ 26,129 คน 2.ทันตแพทย์ 8,081 คน 3.เภสชักร 11,609 คน 4.พยาบาลวิชาชีพ 129,063 คน   อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ประเทศไทยยังมีความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ยังมีความต้องการเพิ่มอีกร้อยละ 20-60 ของจำนวนที่มีอยู่ขณะนี้ เพื่อกระจายบริการประชาชนอย่างทั่วถึง  ในภาพรวมทั่วประเทศ มีความต้องการ แพทย์ 40,620 คน หรือแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 1,800  คน   ทันตแพทย์ 12,300 คน หรือ 1 คน ต่อประชากร 1,600 และเภสัชกร 14,560 คน เฉลี่ย 1 คน ต่อประชากร 7,500 คน  
  2013-08-25, 13:59
 • Monday, August 19, 2013
  21:35
    หน่วยบริการคู่สัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หน่วยบริการคู่สัญญาซึ่งเป็นหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปีงบประมาณ 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,180 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 855 แห่ง (ร้อยละ 72.46) หน่วยบริการเอกชน 227 แห่ง (ร้อยละ 19.24) และหน่วยบริการภาครัฐนอกกระทรวงสาธารณสุข 83 แห่ง (ร้อยละ 7.03) ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวม รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 87.58 ของรพ.ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ถึงร้อยละ 81.30 ของคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้งหมด รายละเอียด ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1 หน่วยบริการคู่สัญญาและเครือข่ายหน่วยบริการฯในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555
  2013-08-19, 21:35
 • Friday, August 16, 2013
  18:20
    โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ติดต่อกันหลายสิบปี ล่าสุดในปีพ.ศ.2554 มีผู้เสียชีวิต 61,082 ราย คิดเป็นอัตราตาย 95.2 ต่อประชากร 100,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย เป็นชาย 35,437 ราย และหญิง 25,645 ราย และในระดับโลกมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโลกเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2551 องค์การอนามัยโลกรายงานทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย 12.7 ล้านราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 7.6 ล้านราย ส่วนในปีพ.ศ. 2573 หรืออีก 17 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยใหม่ 21.3 ล้านคน และจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 13 ล้านคน
  2013-08-16, 18:20
 • Tuesday, August 13, 2013
  21:41
  ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  2013-08-13, 21:41
 • Monday, August 12, 2013
  11:48
    งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีหน่วยบริการไม่เพียงพอ หรือมีการกระจายหน่วยบริการที่ไม่เหมาะสม งบกองทุนหลักประกันแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับงบประมาณดังรายการต่อไปนี้ 1.งบเหมาจ่ายรายหัว ได้รับ 2,895.09 บาทต่อประชากร เพิ่มขึ้น 139.49 บาทจากปี 2556 ที่ได้รับ 2,755.60 บาท สำหรับประชากร 48 ล้านคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,430.924 ล้านบาท 2.งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 2,946.997 ล้านบาท 3.งบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 5,178.804 ล้านบาท       4.งบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 801.240 ล้านบาท
  2013-08-12, 11:48
 • Friday, August 09, 2013
  11:01
    สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 6 ส.ค. 56                                 จำนวนผู้ป่วย 93,034 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย                                 86 ราย อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร 144.76 อัตราตายต่อแสนประชากร 0.13 อัตราป่วยตาย       0.09 %  
  2013-08-09, 11:01
 • Monday, August 05, 2013
  19:44
  ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนและบุคลากรในหน่วยบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ดำเนินการสำรวจความเห็นของผู้ให้บริการและประชาชน ในปี 2555 โดยแบ่งการสำรวจเป็นกลุ่มผู้ให้บริการได้จำแนกตามพื้นที่ภูมิภาค จังหวัดของหน่วยบริการ และแบ่งตามประเภทสังกัด ประเภทวิชาชีพของผู้ให้บริการ  ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และอื่นๆ รวม 1,364 ตัวอย่าง ใน 13 จังหวัดกระจายทั่วประเทศ ขณะที่กลุ่มประชาชนได้สุ่มในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำแนกตามพื้นที่ภูมิภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ (ในเขตอำเภอเมือง-นอกเขตอำเภอเมือง) รวม 2,767 ตัวอย่าง จาก 13 จังหวัด 42 อำเภอ/เขต 176 ตำบล/แขวง 
  2013-08-05, 19:44
 • Thursday, August 01, 2013
  11:09
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย ณ วันที่ 30 ก.ค. 56                                 จำนวนผู้ป่วย 87,533 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย                                 83 ราย อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร 136.2 อัตราตายต่อแสนประชากร 0.13 อัตราป่วยตาย       0.09 %  
  2013-08-01, 11:09
 • Monday, July 29, 2013
  15:56
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย ณ วันที่ 25 ก.ค. 56                                 จำนวนผู้ป่วย 81,763 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย                                 78 ราย อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร 127.6 อัตราตายต่อแสนประชากร 0.12 อัตราป่วยตาย       0.1 %  
  2013-07-29, 15:56

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน