สถิติ
 • Monday, August 05, 2013
  19:44
  ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนและบุคลากรในหน่วยบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ดำเนินการสำรวจความเห็นของผู้ให้บริการและประชาชน ในปี 2555 โดยแบ่งการสำรวจเป็นกลุ่มผู้ให้บริการได้จำแนกตามพื้นที่ภูมิภาค จังหวัดของหน่วยบริการ และแบ่งตามประเภทสังกัด ประเภทวิชาชีพของผู้ให้บริการ  ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และอื่นๆ รวม 1,364 ตัวอย่าง ใน 13 จังหวัดกระจายทั่วประเทศ ขณะที่กลุ่มประชาชนได้สุ่มในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำแนกตามพื้นที่ภูมิภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ (ในเขตอำเภอเมือง-นอกเขตอำเภอเมือง) รวม 2,767 ตัวอย่าง จาก 13 จังหวัด 42 อำเภอ/เขต 176 ตำบล/แขวง 
  2013-08-05, 19:44
 • Thursday, August 01, 2013
  11:09
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย ณ วันที่ 30 ก.ค. 56                                 จำนวนผู้ป่วย 87,533 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย                                 83 ราย อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร 136.2 อัตราตายต่อแสนประชากร 0.13 อัตราป่วยตาย       0.09 %  
  2013-08-01, 11:09
 • Monday, July 29, 2013
  15:56
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย ณ วันที่ 25 ก.ค. 56                                 จำนวนผู้ป่วย 81,763 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย                                 78 ราย อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร 127.6 อัตราตายต่อแสนประชากร 0.12 อัตราป่วยตาย       0.1 %  
  2013-07-29, 15:56
 • Thursday, July 25, 2013
  21:18
  ประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปี 2554 กรณี จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทน จำนวนเงินประโยชน์ทดแทน ราย ร้อยละ
  2013-07-25, 21:18
 • Tuesday, July 23, 2013
  21:04
  ในปีงบประมาณ 2555 จากประชากรผู้มีสิทธิประกันสุขภาพทั้งประเทศ จำนวน 64.59 ล้านคน มีผู้มาลงทะเบียนสิทธิแล้ว จำนวน 64.53 ล้านคน คิดเป็นความครอบคลุมได้ร้อยละ 99.90 ของประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.05 โดยยังคงมีประชากรที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ จำนวน 65,113 คน และกลุ่มรอพิสูจน์สถานะ จำนวน 791,008 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1จำนวนผู้ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกประเภทสิทธิ ปีงบประมาณ 2555 ลำดับ ประเภทสิทธิ ปี 2554 (คน)
  2013-07-23, 21:04
 • Tuesday, July 23, 2013
  15:18
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย ณ วันที่ 16 ก.ค. 56 จำนวนผู้ป่วย 73,903 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย                                 73 ราย อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร 115.33 อัตราตายต่อแสนประชากร 0.11 อัตราป่วยตาย       0.1 %                                
  2013-07-23, 15:18
 • Tuesday, July 23, 2013
  09:46
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 จำนวนผู้ป่วย    67,889 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย    71 ราย อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร  105.95 อัตราตายต่อแสนประชากร  0.11 อัตราป่วยตาย   0.1 %   ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค http://www.thaivbd.org/dengue.php?id=221  
  2013-07-23, 09:46

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
4 ชั่วโมง 59 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 8 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
6 ชั่วโมง 41 นาที ago
CindyfxPax
9 ชั่วโมง 52 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 9 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
4 ชั่วโมง 59 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 8 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
6 ชั่วโมง 41 นาที ago
CindyfxPax
9 ชั่วโมง 52 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 9 นาที ago
กลับด้านบน