สถิติ
 • Sunday, November 27, 2016
  12:42
  กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสภากาชาดไทยรณรงค์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ติดต่อบริจาคอวัยวะและดวงตา ได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โทร.1666 โรงพยาบาลศูนย์ และเหล่ากาชาดทุกจังหวัด วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560
  2016-11-27, 12:42
 • Saturday, November 19, 2016
  14:20
  สสส.จับมือ กพย.ทำงานร่วมกับ สธ.พัฒนาเครือข่ายใช้ยาปฏิชีวนะถูกโรคถูกวิธี หยุด 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เกิดเชื้อดื้อยา รวมถึงชุดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกโรคถูกวิธี เปิด 3 โรค ยอดฮิตความเชื่อที่ผิดใช้ยาปฏิชีวนะ“หวัด-ท้องเสีย-บาดแผล”
  2016-11-19, 14:20
 • Thursday, October 20, 2016
  19:43
  กรมสุขภาพจิต จัดทีมปฐมพยาบาลทางใจร่วมกับทีมฝ่ายกาย ดูแลประชาชนคนไทยทั่วประเทศ เผย สุขภาพจิตคนไทยยามนี้ยังไม่น่าห่วง คนไทยมีสติ มีกำลังใจดี ปรับตัวได้ พบเสี่ยงซึมเศร้าแต่ไม่มาก ย้ำ ภาวะเศร้าโศกเสียใจที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องปกติ แต่หากผ่านไปสักระยะยังมีอาการอยู่ ให้รีบขอความช่วยเหลือ แนะใช้ “3L” : Look Listen Link  หรือ “3 ส.” : สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง เพื่อให้จำง่ายขึ้น
  2016-10-20, 19:43
 • Sunday, September 18, 2016
  09:50
  สภาพปัจจุบันของกำลังคนด้านสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายบุคลากรและแนวโน้มการสูญเสีย แนวโน้มจากการสูญเสียบุคลากรมีมากขึ้น (2548-2559) โดยพาะแพทย์มีการลาออกในช่วงอายุ 1-3 ปี มากที่สุด
  2016-09-18, 09:50
 • Monday, August 22, 2016
  20:16
  งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2560 ภาพรวมเพิ่มขึ้น 1.61% ไม่รวมเงินเดือนภาครัฐที่เพิ่ม 0.37% เฉพาะงบเหมาจ่ายรายหัวเพิ่ม 2.67% ส่วนค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขย้ายไปตั้งที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 
  2016-08-22, 20:16
 • Saturday, June 25, 2016
  16:39
  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
  2016-06-25, 16:39
 • Thursday, June 23, 2016
  07:11
  ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) รายงานว่า หากเรายังใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างพร่ำเพรื่อกันอย่างทุกวันนี้ ในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ.2593) ปัญหาเชื้อดื้อยาจะรุนแรงเท่าภัยก่อการร้าย ทำคนตาย 3 วินาทีต่อคน*
  2016-06-23, 07:11
 • Thursday, May 19, 2016
  08:32
  กรมควบคุมโรคเผยคนไทย 13 ล้านคนป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่มีเพียงร้อยละ 44 เท่านั้น ที่ทราบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา ที่สำคัญโรคความดันโลหิตสูงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคไต อันเป็นสาเหตุถึงขั้นรุนแรงที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
  2016-05-19, 08:32
 • Wednesday, May 11, 2016
  08:25
  สปสช.และกรมควบคุมโรค ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 59 จำนวน 3.5 ล้านโด๊สฟรี ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิใน 4 กลุ่ม ทั้งหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ 7 โรค และผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี ครอบคลุมไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ตามองค์การอนามัยโลกกำหนด เริ่มฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2559 รับบริการได้ที่ รพ.ภาครัฐ และเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 นี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณกว่า 350 ล้านบาทเป็นค่าวัคซีนและการจัดการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551) เพื่อจัดซื้อวัคซีน 3.1 ล้านโด๊ส ฉีดฟรีให้กับประชาชน 3.1 ล้านรายทุกสิทธิ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.หญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
  2016-05-11, 08:25
 • Wednesday, May 04, 2016
  22:50
  ขอบคุณที่มาจาก สสส.และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
  2016-05-04, 22:50
 • Friday, March 25, 2016
  13:02
  วัณโรคเป็นโรคติดต่อสำคัญที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขไทย เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยกว่า 120,000 รายต่อปี และการตายกว่า 10,000 รายต่อปี ที่สำคัญยังก่อให้เกิดเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่คาดว่าอาจมีมากถึง 1,900 รายในประเทศไทย แต่ปัจจุบันการค้นหาและรักษาวัณโรคที่รายงานนั้นมีไม่ถึงร้อยละ 70   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอด จึงได้ดำเนินงานควบคุมวัณโรคโดยต้องอาศัยเครือข่ายการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมในการควบคุมวัณโรค เพื่อให้การดำเนินงานวัณโรค ได้แก่ การค้นหา การรักษา การส่งต่อ การรายงานข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้วัณโรคสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมวัณโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการดำเนินงานวัณโรคแห่งชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  2016-03-25, 13:02
 • Friday, March 11, 2016
  14:52
  บอร์ด สปสช.มีมติเคาะงบรายหัว 3,150.23 บาทต่อประชากร จากผู้มีสิทธิ์เกือบ 49 ล้านคน เสนอ ครม.พิจารณา ระบุเพิ่มขึ้น 121.29 บาทจากปี 59 รวมเป็นเงินกองทุน 171,772 ล้านบาท ที่รวมเงินเดือนบุคลากรหน่วยบริการ สธ. 42,551.73 ล้านบาท คงเหลืองบกองทุน 129,220.27 ล้านบาท
  2016-03-11, 14:52
 • Friday, February 12, 2016
  12:32
  อาจารย์เภสัช มข. ชี้ ผลสำรวจเศรษฐานะกองทุนสุขภาพ พบ ขรก.คนรวยมากสุด สูงถึงร้อยละ 78.8 คนจนมีเพียงร้อยละ 9.7 เท่านั้น ขณะที่บัตรทองคนจนมากสุด ร้อยละ 37.5 คนรวยมีเพียงร้อยละ 23 สะท้อนความแตกต่างของผู้มีสิทธิ พร้อมระบุแนวทางร่วมร่วมจ่ายต้องคำนึงเศรษฐานะที่แตกต่าง หากเฉลี่ยเท่ากันคนจนได้รับผลกระทบ และค้านร่วมจ่ายตอนป่วย
  2016-02-12, 12:32
 • Wednesday, February 03, 2016
  15:01
  กรมควบคุมโรค เผยไทยยังไม่มีการระบาดโรคไข้ซิกา เน้น 4 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง แนะหญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเดินทางไปประเทศมีการระบาด
  2016-02-03, 15:01

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน