เกาะติดสถานการณ์
 • Wednesday, May 23, 2012
  20:04
  ปารีส-นักวิจัยพบมาลาเรียปลอมระบาดในอาเซียน-แอฟริกา ซ้ำเติมโชคร้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากยุงลายที่ต้องเสียชีวิตเพราะโรคร้ายนี้กว่า 1 ล้านราย
  2012-05-23, 20:04
 • Wednesday, May 23, 2012
  16:20
  กระทรวงสาธารณสุข ถวาย 2 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด้จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ได้แก่ โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติผู้เจ็บป่วยประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ วงเงินงบประมาณ 70 ล้าน และโครงการปั่นจักรยาน “ชายทะเล สู่ชายแดน” ใน 5 จังหวัดภาคกลาง สร้างกระแสการออกกำลังกาย
  2012-05-23, 16:20
 • Wednesday, May 23, 2012
  16:07
  พล.ท.นพ.ถนอม สุภาพร อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้องรังด้วยวิธีทดแทนไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD) ในโอกาสใกล้ครบ 5 ปีของการให้สิทธิผู้ป่วยไตวายของรัฐบาลว่า ได้เคยทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง การทดแทนไตผ่านทางช่องท้อง  กับ การฟอกเลือด ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) พบว่า ข้อดีของ CAPD มีมากกว่าการฟอกเลือด เพราะทำให้ผู้ป่วย CAPD สามารถควบคุมน้ำและขจัดของเสียในร่างกายได้ดีกว่า โดยผู้ป่วยทั้งสองวิธีมีอัตราการรอดชีวิตไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตตามพยาธิสภาพของโรคเหมือนผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ และความจำเป็นต้องใช้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดลือดแดงซึ่งเป็นยาราคาแพงและผู้ป่วยโรคไตต้องใช้ประจำ ผู้ป่วย CAPD ใช้ยาน้อยกว่า  ผลลัพธ์ถ้าได้รับการปลูกถ่ายไตจะดีกว่า
  2012-05-23, 16:07
 • Wednesday, May 23, 2012
  10:24
  กทม .จับมือ เครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดอบรมอาสาสมัครร่วมใจต้านภัยวัณโรคกระตุ้นเตือนประชาชน เฝ้าระวังและตระหนักถึงภัยวัณโรค พร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้ได้รับการตรวจรักษาตั้งแต่เริ่มแรก เดินหน้าหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคและลดจำนวนผู้เสียชีวิต
  2012-05-23, 10:24
 • Wednesday, May 23, 2012
  08:54
  ไทยโพสต์ 23 พ.ค. 55-"หมอวินัย" เตรียมเสนอบอร์ด สปสช.เก็บ 30 บาท แต่ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้สูงอายุเกิน 60 ปี กลุ่มคนยากไร้ มีรายได้น้อย ชี้คงงบเหมาจ่ายปี 56 กระทบ รพ.แน่ แนะ รพ.ควบคุมลดค่าใช้จ่ายยาให้ดี เพื่อความอยู่รอด
  2012-05-23, 08:54
 • Wednesday, May 23, 2012
  08:44
  ASTVผู้จัดการรายวัน 23 พ.ค. 55 - สปสช.โต้การล้างไตในช่องท้องได้มาตรฐานสากล ประสบความสำเร็จ ชี้ 4 ปี อัตราการติดเชื้อลดลง อัตราเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 10% เท่านั้น
  2012-05-23, 08:44
 • Wednesday, May 23, 2012
  08:41
  โพสต์ทูเดย์ 23 พ.ค. 55 -สปสช.ชงรัฐบาลเดินหน้ารักษามะเร็งมาตรฐานเดียวเล็งเสนอเอดส์-ไต ตามหลังอีก
  2012-05-23, 08:41
 • Tuesday, May 22, 2012
  19:38
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  2012-05-22, 19:38
 • Tuesday, May 22, 2012
  19:35
  กรมน้ำบาดาล เตรียมผลิตน้ำแร่ที่ได้สำรวจแล้วว่า มีผลดีต่อสุขภาพจาก 3 แหล่งใหญ่ "สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด” บรรจุลงขวดแจกฟรีวันละ 5 พันขวด เน้นเป้าหมายเป็นโรงเรียนในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำแร่นั้นๆ เป็นหลัก
  2012-05-22, 19:35
 • Tuesday, May 22, 2012
  16:44
  กรมสุขภาพจิตพร้อม แถลงข่าว แท็บเล็ท(Tablet) กับพัฒนาการเด็กไทย พบ เด็ก ป.1 มีพัฒนาการบางอย่างล่าช้า โดยเฉพาะ ทักษะการใช้ภาษาที่ยังไม่คล่องส่วนใหญ่ยังอ่านและเขียนไม่ได้ แนะ ครูและพ่อแม่ต้องรู้เท่าทัน ใกล้ชิด ฝึกคิด ปลูกจิตสำนึกและสร้างกรอบวินัย ป้องกันโรคติด Tablet
  2012-05-22, 16:44
 • Tuesday, May 22, 2012
  15:41
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์โรคตามแนวชายแดนไทย-พม่าที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบขณะนี้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เข้าสู่ระบบ ผ่านการตรวจสุขภาพอย่างถูกต้อง ทำให้ปัญหาโรคต่างๆลดลง แต่ยังวางใจไม่ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่ลักลอบเข้ามาทำงาน อาจนำโรคมาแพร่ได้อาทิ มาลาเรีย เท้าช้าง และเตรียมยกระดับโรงพยาบาลแม่สาย จัดบุคลากร รองรับนักท่องเที่ยว ประชากรแฝง ประชาคมอาเซียน 2558
  2012-05-22, 15:41
 • Tuesday, May 22, 2012
  14:12
  นพ.วินัยเสนอลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาลโรคมะเร็ง 3 กองทุน ชี้ประชาชนเดือดร้อนกับโรคนี้มาก ผู้ป่วยกว่าล้านคน เตรียมเสนอรัฐบาลทำคู่กับเอดส์และไตในระยะต่อไป
  2012-05-22, 14:12
 • Tuesday, May 22, 2012
  14:07
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยผู้สูงอายุและญาติ พึงพอใจโครงการ 70 ปีไม่มีคิว  ในระดับดีถึงดีมากถึงร้อยละ 92 เนื่องจากได้พบหมอเร็วกลับบ้านเร็วกว่าเดิม  เฉลี่ยใช้เวลาบริการเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยพบว่าอัตราการใช้บริการของผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอกและใน สูงกว่ากลุ่มวัยอื่นถึง 2 เท่าตัว
  2012-05-22, 14:07
 • Tuesday, May 22, 2012
  13:55
  เลขาธิการสปสช. เดินหน้าขับเคลื่อน 7 ยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญ กับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ชี้กลไกสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนาสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้หลักประกันสุขภาพ เสริมสร้างความเท่าเทียมของกองทุนสุขภาพ พัฒนาบริการสาธารณสุขมีมาตรฐานตามแนวทาง SMART UC คุ้มครองผู้ด้อยโอกาสในสังคม พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ศึกษาความเป็นได้ในการหาทรัพยากรนอกเหนือจากงบประมาณ ตั้งเป้าสปสช.ได้รับรางวัล TQA ในปี 59
  2012-05-22, 13:55

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน