แลหน้า
 • Friday, November 04, 2016
  18:21
  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560-2564 สำหรับเป็นกรอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์
  2016-11-04, 18:21
 • Friday, November 04, 2016
  14:52
  แพทย์อาวุโสในอังกฤษวิจารณ์มาตรการแนะนำให้ผู้ป่วยหันไปใช้ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ชี้อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผิดเมื่อต้องพึ่งการรักษาพยาบาลจากบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (NHS) อีกทั้งอาจทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพยิ่งขยายใหญ่ขึ้น
  2016-11-04, 14:52
 • Thursday, November 03, 2016
  15:01
  สถานการณ์ปัญหาด้านสาธารณสุขที่กำลังขยายตัวจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัดของประเทศจำเป็นต้องมีมาตรการหรือแนวทางในการจัดการด้านสาธารณสุขที่ดี โดยอาศัยศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก หากไม่มีการเตรียมแผนการรองรับปัญหาด้านกำลังคน และยกระดับด่านสาธารณสุข อาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมโรคติดต่อจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจจะมีเข้ามามากขึ้นตามการขยายตัวของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  2016-11-03, 15:01
 • Wednesday, November 02, 2016
  19:41
  การเกิดขึ้นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้นำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการหลั่งไหลของแรงงานข้ามชาติ ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและปัญหาด้านสาธารณสุขเช่นกัน โดยมีการคาดการณ์ว่าโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีทั้งโรคติดต่อ โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม โรคที่เกิดจากวิถีชีวิตอันเนื่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม การบาดเจ็บทางถนน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิต
  2016-11-02, 19:41
 • Tuesday, November 01, 2016
  21:07
  แม้ว่าการเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและปัญหาด้านสาธารณสุขเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้รับบริการสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โรคจากสิ่งแวดล้อม เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนังอักเสบ ฯลฯ และอาจมีการแพร่กระจายของโรคระบาดหรือโรคติดต่อได้
  2016-11-01, 21:07
 • Monday, October 10, 2016
  12:28
  เว็บไซต์บีบีซีเผยว่า ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษหรือ NHS อยู่ระหว่างพิจารณาแผนควบรวมกิจการโรงพยาบาล 4 แห่งในย่านเมอร์ซีไซด์ อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดรายจ่าย 
  2016-10-10, 12:28
 • Friday, October 07, 2016
  21:58
  ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ หรือ NHS กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก เว็บไซต์บีบีซีได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัญหาในขณะนี้ว่า คริส ฮอพสัน ประธานบริหารบริการเอ็นเอชเอสโพรไวเดอร์ (NHS Providers) ออกมาวิพากษ์แผนงบประมาณและกำลังคนในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนบริการสุขภาพแห่งชาติ (เอ็นเอชเอส) และเผยถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแผนงบประมาณ รวมถึงปรับลดงบประมาณบางด้านลง ท่ามกลางสถิติเวลารอพบแพทย์และการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลที่ล่าช้าซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์
  2016-10-07, 21:58
 • Saturday, October 01, 2016
  13:22
  เว็บไซต์เทเลกราฟของอังกฤษนำเสนอเรื่องของการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยโรค โดยนายเจเรมี ฮันท์ รมว.สาธารณสุขอังกฤษกล่าวว่า ผู้ป่วยที่ใช้บริการระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) จะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสมาร์ทโฟนอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงบริการให้ทันสมัยและแก้ไขความบกพร่องในการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถแจ้งอาการป่วยผ่านสมาร์ทโฟนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 111 เพื่อรับคำแนะนำเฉพาะหน้าหรือการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่คลินิกภายในสิ้นปีหน้า
  2016-10-01, 13:22
 • Saturday, September 24, 2016
  20:33
  ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชากรโลก อันเป็นภารกิจที่รัฐบาลประเทศต่างๆ หันมาให้ความสำคัญไม่เฉพาะแต่เพื่อการปรับปรุงนโยบายทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังต้องเผยให้ประชากรเห็นถึงความจริงใจในการปฎิรูปเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวางอีกด้วย เว็บไซต์เดอะ คอนเวอร์เซชั่นได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขของออสเตรเลียที่ควรจะเป็นหมุดหมายของรัฐบาลชุดใหม่ 
  2016-09-24, 20:33
 • Sunday, September 18, 2016
  12:21
  เว็บไซต์เดอะ คอนเวอร์เซชั่น นำเสนอบทความว่าด้วยความท้าทายและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของการวินิจฉัยโรคที่เป็นดั่งประตูไปสู่การรักษา แม้แต่โลกตะวันตกเองที่มีทั้งความพร้อมทางการแพทย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการรักษาก็ล้วนต้องตระหนักถึงขีดจำกัดของการวินิจฉัยโรค จากผลการวิจัยติดตามการทำงานของแพทย์ตลอด 200 ชั่วโมงทำให้พบคำตอบว่า “เวลา” และ “สถานที่” นั่นเองที่จะช่วยปรับปรุงการวินิจฉัยให้ดีขึ้น และกุญแจสำคัญอยู่ที่การผละจาก “งานยุ่ง” เพื่อที่จะมี “เวลาคิด”
  2016-09-18, 12:21
 • Saturday, September 10, 2016
  10:39
  เว็บไซต์เดอะการ์เดียนของอังกฤษนำเสนอความก้าวหน้าของธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรักษาชีวิตมนุษย์ที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงนั่นคือ การรักษาแบบไบโออิเลคทรอนิกส์ โดย จีเอสเค ได้ประกาศร่วมมือกับบริษัทแอลฟาเบท หรือที่รู้จักในฐานะเป็นบริษัทแม่ของกูเกิลเพื่อพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าขนาดจิ๋วเท่าเมล็ดข้าวสำหรับปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคหอบหืด เบาหวาน และโรคเรื้อรังต่างๆ 
  2016-09-10, 10:39
 • Wednesday, September 07, 2016
  22:08
  ประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังจากมีผู้เชี่ยวชาญออกมาแสดงความเห็นผ่านทาง Guardian Healthcare Network ว่า ถึงเวลาปรับปรุงบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแล้ว เว็บไซต์เดอะการ์เดียนของอังกฤษนำเสนอเรื่องที่ว่า ควรมีการปรับปรุงบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษ โดยมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติ ด้านการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้านเกี่ยวกับโรคในผู้สูงอายุ นักวิชาการด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการกุศลด้านผู้สูงอายุ ต่างออกมาพูดถึงข้อควรปรับบริการสุขภาพชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ
  2016-09-07, 22:08
 • Sunday, September 04, 2016
  10:25
  กลุ่มสาธารณสุขเป็น 1 ในองค์ประกอบของไทยแลนด์ 4.0 ทั้งในแง่การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้านการแพทย์ นวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต และในแง่การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา เริ่มมีการพูดถึง Healthcare 4.0 หรือ eHealth กันมากขึ้น ทว่าในมุมมองของ นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะนักสารสนเทศสุขภาพ มองว่าเส้นทางกว่าจะไปถึง Healthcare 4.0 ยังอีกยาวไกลมากๆ
  2016-09-04, 10:25
 • Monday, August 29, 2016
  18:08
  หากย้อนกลับไปดูอดีตแล้ว จะพบว่าแนวคิดเรื่องจัดระบบปฐมภูมิเกิดขึ้นมาพร้อมกับระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ทุกวันนี้ระบบหลักประกันสุขภาพไปได้เร็วกว่า แต่ระบบหลักประกันสุขภาพจะไปรอดได้ต้องมีระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็ง เพื่อทำให้คนป่วยน้อยลง ไม่เช่นนั้นค่าใช้จ่ายก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบบริบทในยุค 20 ปีก่อนกับปัจจุบัน โอกาสที่ตอนนี้จะปฏิรูประบบปฐมภูมิให้เข้มแข็งมีโอกาสสำเร็จสูง
  2016-08-29, 18:08

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน