แลหน้า
 • Thursday, April 26, 2018
  12:33
  ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี ‘Success case’ ที่ถ่ายโอนมาอยู่กับ อปท. แล้วประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้หน่วยงานจากทั้งในและต่างประเทศมาดูงานเป็นจำนวนมาก
  2018-04-26, 12:33
 • Sunday, April 22, 2018
  14:28
  ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ประมาณ 6 แสนคน และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.1 ล้านคนในปี 2573 จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ฉะนั้นการเร่งพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรค จึงเป็นงานท้าทายและมีความสำคัญ เพื่อขยายความครอบคลุมการบริการรักษา ตลอดจนป้องกัน
  2018-04-22, 14:28
 • Tuesday, April 17, 2018
  13:08
  ความน่าสนใจของงานปฐมภูมิของ รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส คือเป็นการออกแบบระบบบริการเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่โดยมีหลักคิดว่า “ขาดทุนคือกำไร” เน้นที่ผลประโยชน์ของประชาชนมาก่อนเรื่องอื่นๆ ซึ่งผลจากการทำงานอย่างต่อเนื่องก็ทำให้จำนวนผู้ป่วยใมีปริมาณคงที่อยู่ในระดับ 6,000 เคสมาเป็นเวลา 5-6 ปีติดต่อกัน สวนทางกับอีกหลายๆ แห่งที่มีจำนวนผู้ป่วยในมากขึ้นจนต้องขยายอาคารให้เพียงพอกับความต้องการ
  2018-04-17, 13:08
 • Thursday, March 29, 2018
  23:12
  การเอารัดเอาเปรียบอย่างไร้มนุษยธรรมบีบให้แพทย์รุ่นเยาว์และผู้ป่วยอยู่ในภาวะคับขันอย่างยิ่ง นักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจำบ้านที่อดนอนกรำงานหนักอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุซึ่งจะกลายเป็นตราบาปที่พวกเขาจะไม่มีวันอภัยให้ตัวเองไปตลอดกาล
  2018-03-29, 23:12
 • Monday, March 12, 2018
  15:19
  บริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกากำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับบริการสุขภาพ ผู้นำแห่งซิลิกอนแวลลีย์ทั้งแอมะซอน แอปเปิล กูเกิล และอูเบอร์ต่างประกาศจะเข้ามาแทรกแซงบริการสุขภาพของสหรัฐซึ่งเรื้อรังด้วยปัญหาค่าใช้จ่ายและความด้อยประสิทธิภาพมาหลายสิบปี
  2018-03-12, 15:19
 • Sunday, March 11, 2018
  16:53
  กลุ่มแพทย์และนักศึกษาแพทย์ในแคว้นควิเบกของแคนาดา เรียกร้องให้ยุติแผนขึ้นเงินเดือนแก่แพทย์ และนำงบประมาณนั้นไปจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะสามารถให้บริการดูแลสุขภาพที่คุ้มค่าต่อประชาชนของรัฐควิเบก
  2018-03-11, 16:53
 • Saturday, March 10, 2018
  13:40
  ผลวิจัยทางเลือกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ชี้ “ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง” เป็นจุดแข็งของระบบบริการ แต่ควรเพิ่มความครอบคลุมคุณภาพ – มาตรฐานบริการ พร้อมแนะปรับทิศทางนโยบายคลินิกหมอครอบครัว เน้นครอบคลุมในเขตเมืองหรือพื้นที่ประชากรหนาแน่นก่อน พร้อมเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการและบุคลากรโดยเน้นการทำงานเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง
  2018-03-10, 13:40
 • Saturday, March 03, 2018
  19:28
  เดินหน้าโครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 แก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลนพร้อมพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เน้นการเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เช่น การศึกษาแบบสหวิชาชีพ
  2018-03-03, 19:28
 • Sunday, February 11, 2018
  14:09
  ผ่านมากว่า 16 ปี ผลจากการกำกับดูแลหลักประกันสุขภาพของไทยทั้ง 3 ระบบยังมีประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งถูกตั้งคำถามถึงรายจ่ายด้านสุขภาพที่ภาครัฐและประชาชนต้องแบกรับว่าจะเพียงพอและครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรในอนาคตและพร้อมต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือไม่
  2018-02-11, 14:09
 • Sunday, February 11, 2018
  13:44
  โจทย์ท้าทายของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ มิได้มีเพียงแค่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงทำอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบกับ ระบบสุขภาพ ในอนาคต เริ่มจากการเพิ่มศักยภาพบุคคลและองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปกป้องสุขภาวะคนไทย การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “Looking into the Future, Assessing the Current Situation” วันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา จัดโดย คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS) ร่วมกับ แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศกับสุขภาพ (ITH) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการนำเสนอประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ รับมือความท้าทายที่เกิดจากการนโยบายการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต
  2018-02-11, 13:44
 • Saturday, February 10, 2018
  15:09
  จากอัตราการผ่าท้องคลอดของหญิงไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากประเทศจีน ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย” ในฐานะองค์กรวิชาชีพแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จึงเดินหน้ารณรงค์เพื่อให้หญิงไทย “ลดการผ่าท้องคลอดที่ไม่จำเป็น” เพื่อความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบทางสุขภาพระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผู้เป็นแม่และทารกที่คลอดออกมา
  2018-02-10, 15:09
 • Wednesday, February 07, 2018
  12:00
  ในทศวรรษที่ผ่านมามีหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ยาเกินความจำเป็น การใช้ยาอย่างไม่เต็มที่หรือไม่ต่อเนื่องพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมไปถึงการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ ไม่ถูกสถานการณ์ หรือ ผิดเวลา จนก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและผลิตภาพ และความเสียหายกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต
  2018-02-07, 12:00
 • Monday, February 05, 2018
  12:34
  มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดเวทีสาธารณะพูดถึงคือข้อเสนอในการปฏิรูประบบสาธารณสุข ซึ่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐสวัสดิการด้านสาธารณสุข ไม่ใช่ภาระการเงินการคลัง แต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรคนของประเทศ พร้อมนำเสนอแนวทางการปฏิรูปในเรื่องต่างๆ
  2018-02-05, 12:34
 • Tuesday, January 23, 2018
  19:11
  “ทีดีอาร์ไอ” เผยผลวิจัยวิเคราะห์อนาคต 15 ปี ค่าใช้สุขภาพประเทศไทยพุ่ง 1.8 ล้านล้านบาท หากรัฐไม่มีมาตรการควบคุม เหตุจาก “สังคมผู้สูงอายุ” “โรค NCDs” ทำผู้ป่วยเพิ่ม ขณะที่กลุ่มคนชั้นกลาง หากรายได้เพิ่ม ยังแห่ใช้บริการประกัน/ รพ.เอกชนแทนบริการภาครัฐ ส่งผลภาพรวมค่าใช้จ่ายสุขภาพประเทศเพิ่ม พร้อมเสนอแนะรัฐ 3 มาตรการแก้ปัญหา
  2018-01-23, 19:11

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
11 ชั่วโมง 7 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
11 ชั่วโมง 7 นาที ago
กลับด้านบน