ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

มูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย (ภวส.)

Thai Health Reform Foundation (TRF)

 

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพไทย ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ เป็นธรรม และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างยั่งยืน

2.เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและภาคส่วนทีเกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการทำงานและพัฒนาระบบสุขภาพ ต่อไป

3.สื่อสารสุขภาพ รณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะและสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาระบบสุขภาพ

4.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับรัฐ หรือองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

5.ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

 

คณะกรรมการมูลนิธิ 

1.นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานกรรมการ
2.นางนุสราพร เกษสมบูรณ์ กรรมการ
3.น.ส.กุลจิรา อุดมอักษร กรรมการ 
4.นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ กรรมการ
5.นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ กรรมการ
6.น.ส.มานิตา พรรณวดี เหรัญญิก
7.นายพงศธร พอกเพิ่มดี เลขาธิการ

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559