มูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย

Print this pagePrint this page

 

มูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย (ภวส.)

Thai Health Reform Foundation (TRF)

 

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพไทย ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ เป็นธรรม และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างยั่งยืน

2.เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและภาคส่วนทีเกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการทำงานและพัฒนาระบบสุขภาพ ต่อไป

3.สื่อสารสุขภาพ รณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะและสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาระบบสุขภาพ

4.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับรัฐ หรือองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

5.ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

 

คณะกรรมการมูลนิธิ 

1.นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานกรรมการ
2.นางนุสราพร เกษสมบูรณ์ กรรมการ
3.น.ส.กุลจิรา อุดมอักษร กรรมการ 
4.นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ กรรมการ
5.นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ กรรมการ
6.น.ส.มานิตา พรรณวดี เหรัญญิก
7.นายพงศธร พอกเพิ่มดี เลขาธิการ

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559