สปสช.ขุดเพิ่ม! “63 คลินิก” ตรวจสอบงบรายการเบิกจ่ายทุกเม็ด

Sun, 2020-07-19 10:36 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

อปสข.กทม. มีมติให้ขยายผลการตรวจสอบคลินิกชุมชนอบอุ่น 63 แห่ง มอบสปสช. สอบละเอียดยิบถึงรายการเบิกจ่ายตามราย (Fee Schedule) 3 ปีย้อนหลัง

นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวภายในการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อปสข.กทม.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน ที่ประชุมพิจารณาวาระความคืบหน้ากรณีการเบิกจ่ายงบบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สปสช.เขต 13 กทม.ได้รายงานความคืบหน้ากรณีการเบิกจ่ายงบบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่ สปสช.ตรวจพบหน่วยบริการ 18 แห่งเบิกจ่ายทุจริต โดยได้ดำเนินการดังนี้

1. ระงับการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ที่พึงได้รับของหน่วยบริการทั้ง 18 แห่ง

2. เรียกคืนเงินตามจำนวนที่ตรวจสอบพบว่าการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้อง โดยเป็นยอดเรียกคืนทั้งสิ้น 74,397,720 บาท ขณะนี้เรียกคืนแล้ว 60,773,809 บาท คงเหลือยอดค้างชำระรอเรียกคืน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 จำนวน 13,623,911 บาท

3. แจ้งความตามคดีอาญา พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐาน

4. ส่งเรื่องให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแพทยสภา เพื่อดำเนินการเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ

5. สปสช.ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการประจำทั้ง 18 แห่ง พร้อมจัดหาหน่วยบริการประจำแห่งใหม่ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ 9 ก.ค. 63

นอกจากนี้ได้ดำเนินการขยายผล ตรวจสอบคลินิกเพิ่มเติมอีก 86 แห่ง โดยเป็นการสุ่มตรวจ พบข้อมูลไม่ถูกต้อง 63 แห่ง คิดเป็นมูลค่า 2,473,600 บาท และมีมีหน่วยบริการ 11 แห่งขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบซึ่งสำนักงานจะตรวจสอบผลอุทธรณ์ต่อไป

นพ.วีระพันธ์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ อปสข.กทม.ได้มีมติให้ขยายผลการตรวจสอบข้อมูลในรายการให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิกของหน่วยบริการ 63 แห่งให้ครบ 100% และให้ขยายการตรวจสอบไปยังรายการเบิกจ่ายตามราย (Fee Schedule) ทุกรายการ ในคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง 3 ปีย้อนหลังอีกด้วย โดยมีทีมตรวจสอบจาก สปสช.ส่วนกลางได้ร่วมตรวจสอบกับ สปสช.เขต 13 กทม. ด้วย

สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญากับหน่วยบริการประจำทั้ง 18 แห่งนั้น อนุกรรมการที่มาจากส่วนผู้ให้บริการทั้งสังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และสังกัดภาครัฐอื่นๆ ได้ร่วมกันจัดหาหน่วยบริการในระบบเพื่อรองรับประชาชนส่วนนี้

 

Comments

Add new comment