ประกาศแล้ว! คัดเลือกบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด ระยะ 3 เริ่ม 2 พ.ย.เป็นต้นไป พร้อมรายงานตัว 25 พ.ย.63

Wed, 2020-10-21 11:41 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขประกาศดำเนินการเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสป.สธ. ที่ปฏิบัติงานโควิด-19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3  โดยให้นพ.สสจ. แต่งตั้งกก.คัดเลือกในส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.เป็นต้นไป และให้ผู้รับคัดเลือกมารายงานตัววันที่ 25 พ.ย.2563
  
เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2563  นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงนามในหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.03/ว 2586 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3 


โดยใจความสำคัญ ระบุว่า สืบเนื่องจากการบรรจุข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 
พยาบาลวิาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตริงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน และเจข้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็ฯธรรมและประโยชน์ของทางราชการ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1. ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ในส่วนภูมิภาค เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3 โดยให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ซึ่งเป็นไปตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563
2.สำนักงานปลัดฯ จะจัดส่งบัญชีรายละเอียดผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะ 3 ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นพ.สสจ. ผอ.รพศ. ผอ.รพท. และนักบริหารกำลังคนด้านสุขภาพระดับเขต ทางอีเมล์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
และให้หน่วยงานชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มบุคลากร เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวการบรรจุบุคลากรสาธารณสุขอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตามมติ ครม.
3.ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะ 3 ให้ตรงตามตำแหน่งงานที่จ้างอยู่เดิม 
4.รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และแจ้งวันรายงานตัวในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการต่อไป
5.ให้ผู้ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พร้อมแจ้งวันรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกฯ ให้สำนักงานปลัดฯ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
6.การบันทึกข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการของกรมบัญชีกลางให้แจ้งผู้รับผิดชอบระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการของกรมบัญชีกลางนำข้อมูลตำแหน่งเลขที่ที่ได้รับการจัดสรรบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3 บันทึกในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ
ทั้งนี้ เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ เพิ่มค่าจ้างประจำของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และจ้าง(ต่อเนื่อง) ของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563

 

Comments

Add new comment