จี้รัฐตั้งสถาบันความปลอดภัยจากงาน

Fri, 2012-05-11 11:43 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

รำลึก 19 ปี เคเดอร์ แรงงาน ร้องขอความปลอดภัยในการทำงาน เสนอตั้ง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ยกเลิกใช้แร่ใยหินทันที พร้อมเดินหน้าหาข้อพิสูจน์ทางการแพทย์ ช่วยแรงงานที่ได้รับผลกระทบ

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายสังคมไทยไร้แร่ใยหิน (T-BAN) และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลง 19 ปี เคเดอร์ แรงงานปลอดภัย ไร้แร่ใยหิน

นางสมบุญ สีคำดอกแค สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ เมื่อปี 2536 ทำให้มีแรงงานเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงกำหนดให้วันที่ 10 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ จนถึงปัจจุบัน 19 ปีผ่านมาพบว่า ไทยมีนโยบาย โครงสร้างกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน แต่ยังไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย ที่สำคัญยังขาดงบประมาณ และบุคลากร แพทย์ พยาบาลด้านอาชีวอนามัย และวิศวกรเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนเจ้าหน้าที่ภาครัฐยังมีอยู่จำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับโรงงาน 170,000 แห่งมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพียง 600 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เชี่ยวชาญจริงๆ ไม่ถึง 40 คนทำให้การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงานมีเพียงรายงานในกระดาษ

จึงอยากเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น เพื่อให้มีคณะทำงาน นำไปสู่การตั้งศูนย์ร้องเรียน และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การยกเลิกการใช้แร่ใยหินตามมติ ครม.เป็นต้น          

นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล สมาพันธ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวว่า ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบกว่า 100 ประเภท และยังมีแร่ใยหินที่จะได้รับจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างอีกมาก ซึ่งสมาพันธ์อาชีวอนามัยฯ จะประสานความร่วมมือแพทย์ พยาบาล ทุกระดับ และพยาธิแพทย์ เพื่อเก็บข้อมูล ค้นหาผู้ป่วยจากแร่ใยหิน โดยการซักประวัติผู้ป่วยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดว่ามีประวัติการทำงานอะไร ให้นำไปสู่การรวบรวมข้อเท็จจริง เป็นหลักฐานทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายที่ชัดเจนต่อไป

นายพุทธิ เนติประวัติ สหพันธ์แรงงานก่อสร้างและคนทำไม้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้ ครม.มีมติเห็นชอบ ห้ามนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ แต่ปัจจุบันมีผู้ผลิตกระเบื้องรายใหญ่เพียง 2 รายเท่านั้นที่ประกาศเลิกใช้แร่ใยหิน ซึ่งกลุ่มคนงานก่อสร้างถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยจากแร่ใยหิน

อยากเรียกร้องก.แรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อการทำงาน

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555