หมอวินัยได้รับเลือกเป็นเลขาธิการสปสช.สมัยสอง

Mon, 2012-05-14 15:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมว.สธ.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีมติเลือก นพ.วินัย สวัสดิวร เป็นเลขาธิการสปสช. ต่ออีกสมัยด้วยคะแนน 22 คะแนน ขณะที่นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ได้ 7 คะแนน และนพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ไม่มีผู้ลงคะแนนให้ บอร์ดสปสช.ปรับให้มีการประเมินเลขาธิการทุก 6 เดือน จากเดิมประเมินการทำงานปีละครั้ง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้(14 พ.ค.) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ทำการลงคะแนนเพื่อเลือกเลขาธิการสปสช.คนใหม่ แทนคนเดิมที่หมดวาระลง ซึ่งในที่ประชุม กรรมการได้มีเสียงข้างมากลงคะแนนเลือก นพ.วินัย สวัสดิวร อดีตเลขาธิการสปสช.คนเดิม เป็นเลขาธิการสปสช.คนใหม่ นับการเป็นดำรงตำแหน่งต่อเนื่องในวาระที่ 2 โดยได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียง 22 คะแนน ขณะที่นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ได้รับเลือก 7 คะแนน และนพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ไม่มีผู้ลงคะแนนให้ โดยเลขาธิการสปสช.คนใหม่จะต้องนำเสนอนโยบายแนวทางการทำงาน ตลอดจนวิสัยทัศน์ภายใน 45 วัน และเริ่มทำงานภายหลังลงนามในสัญญาจ้าง ทั้งนี้บอร์ดสปสช.ได้มีการปรับการประเมินผลการทำงานของเลขาธิการจากเดิมทุกๆ 1 ปี ปรับเป็นให้มีการประเมินผลทุก 6 เดือน โดยมีดร.คณิศ แสงสุพรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง เป็นประธานกรรมการประเมินผลเลขาธิการสปสช. 

นพ.วินัย สวัสดิวร  เลขาธิการสปสช.สมัยสอง เปิดเผยว่าจะสานต่องานพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ตามยุทธศาสตร์ที่ นพ.สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์ ได้วางไว้ และเน้นนโยบายของรัฐบาลที่ให้สร้างความเท่าเทียมของสามกองทุนภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์และหลักการพื้นฐานเดียวกันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงที และเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างทั่วถึง

“ขอขอบคุณท่าน รมว.สาธารณสุขและกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนที่สนับสนุนให้มีโอกาสสานต่องานเป็นสมัยที่สอง โดยจะยึดอุดมการณ์ของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้เป็นประโยชน์กับคนไทยทุกคน” นพ.วินัย กล่าว