เช็คมติครม.!!เห็นชอบแต่งตั้งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิเวชกรรมป้องกันสธ.

Mon, 2012-05-14 20:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เช็คมติครม.แต่งตั้ง นพ.จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ เป็นนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กลุ่มงานพัฒนาและรักษามาตรฐานการตรวจวินิจฉัย กลุ่มมาลาเรีย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค

วันนี้ (14 พ.ค.55) ณ ห้องประชุมงบประมาณชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติและเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งข้าราชการส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งนายจีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานพัฒนาและรักษามาตรฐานการตรวจวินิจฉัย กลุ่มมาลาเรีย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานพัฒนาและรักษามาตรฐานการตรวจวินิจฉัย กลุ่มมาลาเรีย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ที่มา: กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก http://www.thaigov.go.th