สปสช.จ่ายชดเชยลูกตายขณะคลอดได้รับ 200,000 บาท

Tue, 2012-05-15 08:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่14 พฤษภาคม นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ดกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) ว่าบอร์ด สปสช.ได้อนุมัติหลักการในการออกประกาศเพิ่มเติม มาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 เรื่องการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสุขภาพ ในกรณีแม่ที่ลูกเสียชีวิตในระหว่างคลอด ซึ่งให้นิยาม หมายถึง แม่ที่รับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องมีการฝากครรภ์จนกระทั่งคลอด แต่ในระหว่างคลอดเกิดการเสียชีวิต ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่มีการตีความว่า บุตรที่เสียชีวิตเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของแม่ ได้รับค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ 120,000 บาท แต่ในมตินิยามใหม่จะแก้ไขจากการสูญเสียอวัยวะเป็นการเสียชีวิต 1 ชีวิต ทำให้ได้รับค่าชดเชยเพิ่มขึ้น เป็น 200,000 บาทนอกจากนี้ จะมีการนำเสนอปรับค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 200,000 บาท เป็น400,000 บาท ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป

นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า การขยายวงเงินเป็นประโยชน์ทั้งผู้ป่วยและแพทย์ได้รับการคุ้มครองเยียวยามากขึ้นในเบื้องต้น เพราะความเสียหายเกิดขึ้นทุกวัน ส่วนแพทย์ลดปัญหาการถูกฟ้องร้องได้ อย่างไรก็ตาม หวังให้มีการปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...มากกว่า เพราะคุ้มครองสิทธิได้ครอบคลุมกว่า

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 15 พฤษภาคม 2555