นิด้าโพลเผยความพึงพอใจประชาชน19กระทรวง 'ยธ.สูงสุด สธ.อันดับสอง เกษตรต่ำสุด'

Fri, 2012-05-18 19:52 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของ 19 กระทรวง" สำรวจระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2555 โดยสำรวจจากประชาชนทั่วทุกภูมิภาค 1,222 หน่วยตัวอย่าง พบว่า

ภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน กระทรวงยุติธรรม ได้คะแนนสูงที่สุด 6.68 คะแนน รองลงมากระทรวงสาธารณสุข 6.58 คะแนน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.25 คะแนน

ส่วนกระทรวงรั้งท้าย ได้แก่ กระทรวงพลังงานมีคะแนนเท่ากับกระทรวงพาณิชย์ 6.15 คะแนน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.08 คะแนน

ทางด้านกระทรวงกลาโหม 6.52 คะแนน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.51 คะแนน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6.49 คะแนน กระทรวงอุตสาหกรรม 6.49 คะแนน กระทรวงวัฒนธรรม 6.47 คะแนน กระทรวงแรงงาน 6.46 คะแนน กระทรวงมหาดไทย 6.43 คะแนน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.40 คะแนน กระทรวงศึกษาธิการ 6.38 คะแนน กระทรวงคมนาคม 6.37 คะแนน กระทรวงการคลัง 6.35 คะแนน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6.34คะแนน และกระทรวงการต่างประเทศ 6.31 คะแนน

 

ที่มา: http://www.thanonline.com