อภ.จัดเวทีเสวนาการเข้าถึงยา 7 โรคเรื้อรัง

Fri, 2012-05-18 19:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ที่องค์การเภสัชกรรม  ได้มีการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง“การเข้าถึงยาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม” โดยเชิญผู้แทนองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบยาสาธารณสุข รวมถึงกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยที่รับบริการผ่านระบบสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทาง เพื่อกำหนดรูปแบบการเข้าถึงยาของผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยนพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย นพ.วิทิต อรรถเวชกุลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ภญ.ปนัดดา  ลี่สถาพรวงศา ผู้จัดการกองทุนยาฯสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) คุณนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ คุณบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามและคุณอนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสวนา พร้อมประชุมระดมความคิด โดยกลุ่มตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วย 7โรคเรื้อรัง ประกอบด้วย โรคเอดส์ มะเร็ง หัวใจ  ไต เบาหวาน ธาลัสซีเมียและฮีโมฟีเลียในเชิงลึก ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนคุณค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงยาของผู้ป่วย

นายแพทย์วิทิต กล่าวว่า ผลจากการเสวนาในครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงข้อมูล ความคิดเห็น แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนปัญหาการเข้าถึงยาของผู้ป่วยทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อนำมาประเมินคุณค่าทางสังคม พร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้ป่วย กระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)และองค์กรเอกชน อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระบบสาธารณสุขได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการประเมินตัวชี้วัดการเข้าถึงยาที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ชัดเจน และได้รับการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมต่อไป