อภ.จัดเวทีเสวนาการเข้าถึงยา 7 โรคเรื้อรัง

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ที่องค์การเภสัชกรรม  ได้มีการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง“การเข้าถึงยาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม” โดยเชิญผู้แทนองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบยาสาธารณสุข รวมถึงกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยที่รับบริการผ่านระบบสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทาง เพื่อกำหนดรูปแบบการเข้าถึงยาของผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยนพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย นพ.วิทิต อรรถเวชกุลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ภญ.ปนัดดา  ลี่สถาพรวงศา ผู้จัดการกองทุนยาฯสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) คุณนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ คุณบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามและคุณอนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสวนา พร้อมประชุมระดมความคิด โดยกลุ่มตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วย 7โรคเรื้อรัง ประกอบด้วย โรคเอดส์ มะเร็ง หัวใจ  ไต เบาหวาน ธาลัสซีเมียและฮีโมฟีเลียในเชิงลึก ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนคุณค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงยาของผู้ป่วย

นายแพทย์วิทิต กล่าวว่า ผลจากการเสวนาในครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงข้อมูล ความคิดเห็น แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนปัญหาการเข้าถึงยาของผู้ป่วยทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อนำมาประเมินคุณค่าทางสังคม พร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้ป่วย กระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)และองค์กรเอกชน อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระบบสาธารณสุขได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการประเมินตัวชี้วัดการเข้าถึงยาที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ชัดเจน และได้รับการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมต่อไป

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 15 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 21 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 32 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 35 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 38 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 15 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 21 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 32 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 35 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 38 นาที ago
กลับด้านบน