ชำแหละงบปี 56 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ สธ.ได้งบหนึ่งแสนล้านบาทมากเป็นอันดับ6

Sat, 2012-05-19 11:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)วาระหนึ่งระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคมนี้ โดยการจัดสรรงบประมาณปี 2556 จำนวน 2,400,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณ ปี 2555 ที่กำหนดไว้ 2,380,000 ล้านบาทจำนวน 20,000 ล้านบาท  (0.8%) ขณะที่สธ.ได้รับงบหนึ่งแสนล้านบาทเป็นอันดับหก รองจากศธ. งบกลาง มหาดไทย กลาโหม คลัง

กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี  2556 จากมากไปน้อย ประกอบด้วย1.กระทรวงศึกษาธิการ460,075,180,900 บาท 2.งบกลาง319,207,000,0100 บาท 3.กระทรวงมหาดไทย309,205,167,300บาท4.กระทรวงกลาโหม180,811,381,800 บาท5.กระทรวงการคลัง179,249,013,500 บาท6.กระทรวงสาธารณสุข100,153,025,400 บาท 7.กระทรวงคมนาคม6,071,733,100 บาท 8.กระทรวงเกษตร และสหกรณ์73,039,187,200 บาท 9.กระทรวงแรงงาน37,829,278,300 บาท 10.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,922,649,800 บาท

11.สำนักนายกรัฐมนตรี25,381,665,500 บาท 12.กระทรวงยุติธรรม19,533,797,500 บาท 13.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10,516,667,400 บาท14.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,962,422,000บาท15.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7,847,192,900บาท16.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 9,183,658,400 บาท17.กระทรวงการต่างประเทศ7,902,193,800 บาท 18.กระทรวงพาณิชย์7,159,544,000 บาท 19.กระทรวงอุตสาหกรรม 6,424,636,400บาท 20.กระทรวงวัฒนธรรม6,175,635,700 บาท21.กระทรวงพลังงาน1,998,923,100 บาท

จะเห็นได้ว่ากระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2556 ในอัตราที่ลดลงจากงบประมาณ ปี 2555 จากมากไปน้อย ประกอบด้วย 1.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับการจัดสรร78,00.6 ล้านบาท งบประมาณปี2555 ได้รับ10,264.5 ล้านบาท ลดลง 2,463.1 ล้านบาท2.งบกลางได้รับการจัดสรร324,508 ล้านบาท งบประมาณปี2555 ได้รับ422,211.1 ล้านบาท ลดลง97,704.1 ล้านบาท3.กระทรวงการคลัง ได้รับการจัดสรร 178,499  ล้านบาท  งบประมาณปี 2555 ได้รับ 191,415.1 ล้านบาท ลดลง 12,916.1 ล้านบาท และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรร73,039.2 ล้านบาท งบประมาณปี2555 ได้รับ 76,721.3 ล้านบาทลดลง3,682.1 ล้านบาท

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 20 - 23 พ.ค. 2555