คลินิกเอกชนร่วมบัตรทองเปิด Skype เสริมรพ.สต.รักษาผู้ป่วย

Sun, 2012-05-20 10:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

“หมอชูวิทย์” ประธานบอร์ดอปสข. เขต 4 สระบุรีนำทีมคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการบัตรทอง พบมิตรไมตรีคลินิกกว่า 10 แห่งในเขตเมือง ตั้งทีมสหวิชาชีพให้บริการเชิงรุกตรวจ รักษาฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน เผยเตรียมแผนจัดบริการแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุม เพื่อลดอัตราการใช้ยาและหนุนเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพการจัดหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชนของ มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โดยมี นายแพทย์ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธานอปสข.เขต 4 สระบุรีในฐานประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมิน และทีมคณะกรรมการจากเครือข่ายภาคประชาชน สสจ. ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 8 จังหวัดภาคกลางตอนบนร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ที่มิตรไมตรีคลนิกเวชกรรมจำนวน 3 แห่งได้แก่ มิตรไมตรีคลินิกสาขาสนามบินน้ำ สาขาบางใหญ่ซิตี้ และสาขาดวงแก้ว จ.นนทบุรี โดยมี นายมณฑล  มานิตย์  ประธานกรรมการบริษัทมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม และคณะทีมแพทย์-พยาบาล-นักกายภาพบำบัด-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พาเยี่ยมชมและนำเสนอผลการดำเนินงานปี 2554 ที่ผ่านมา

นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธาน อปสข.เขต 4  สระบุรี กล่าวว่า ตามที่มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ซึ่งเป็นหน่วยบริการภาคเอกชนและเข้าร่วมโครงการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี 2548 ที่ผ่านมา และเข้าร่วมโครงการเพื่อรับตามเกณฑ์ศักยภาพการจัดหน่วยบริการปฐมภูมิ ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่ง สปสช.มีหน้าที่ประสานเพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจประเมินหน่วยบริการภาคเอกชนเป็นไปอย่างยุติธรรม โดยมีคณะกรรมการจาก อปสข.ทั้งภาคประชาชนและส่วนราชการ เข้าร่วมตรวจประเมินในครั้งนี้ นอกจากการตรวจประเมินภายในทั้งในระดับจังหวัดและเขต ที่เน้นความครบถ้วนในด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินในระดับเขต เพื่อให้หน่วยบริการเอกชนได้แสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะในเขตเมือง ตามนโยบายของรัฐบาล Smart UC มีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินครั้งนี้  พบว่า มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม จำนวน 16 แห่ง  ในจังหวัดนนทบุรี มีแพทย์ให้บริการจำนวน 14 คนและทีมสหวิชาชีพซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในเขตเมือง มีการให้บริการตรวจรักษา ฟื้นฟื้น เน้นการส่งเสริมป้องกันโรคในชุมชนโดยมีทีมสหวิชาชีพทำงานแบบเชิงรุก ลงเยี่ยมชุมชนอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญยังเป็นหน่วยบริการให้คำปรึกษาการวินิจฉัยโรคด้วยระบบการสื่อสารทางไกลทั้งภาพและเสียงหรือ Skype ให้แก่ รพ.สต. ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  ซึ่งถือว่าเป็นการเสริมการให้บริการ ลดช่องว่างให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากและสะดวกขึ้น

ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมพบว่ามิตรไมตรีคลินิกจำนวน 16 แห่ง มีประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพ จำนวน 122,000 คน มีอัตราผู้ป่วยเป็นเบาหวานค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ถือเป็นการดูแลชุมชนที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น  เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน จะส่งผลให้อัตราการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังลดลง ตลอดจนอัตราภาวะผลกระทบจากการกินยาจำนวนมากจากโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต ก็จะลดลงตามไปด้วย  นพ.ชูวิทย์ กล่าว

ทั้งนี้ยังได้ชี้ให้ภาคเอกชนทำโครงการสร้างจิตใจเตรียมตัวก่อนตาย Palliative Care หรือ  “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประครอง” เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการใช้ยา ทำให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง และมีความสุขก่อนที่จะสิ้นอายุ เป็นการเตรียมรับนโยบายเขตสุขภาพ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1-3 ของกระทรวงสาธารณสุขอีกนโยบายหนึ่ง  ซึ่งในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทองและนครนายก  ทั้งนี้ในโครงการ Palliative Care  มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีเป็น Node ในการทำเรื่องนี้ซึ่งจะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนอีกด้วย