มมส.ร่วมสปสช.7จัดอบรม พัฒนาหลักประกันสุขภาพ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนต้นแบบ หลักสูตร “ประธานกองทุนรุ่นใหม่ หัวใจประชาชน” รุ่นที่ 1

นายสุทธินันท์ บุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนต้นแบบหลักสูตร “ประธานกองทุนรุ่นใหม่ หัวใจประชาชน”รุ่นที่ 1 ที่ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้เพื่อดำเนินการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยเฉพาะประธานกรรมการบริหารกองทุนให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

โดยหลักสูตร “ประธานกองทุนรุ่นใหม่ หัวใจประชาชน” รุ่นที่ 1 จะได้เป็นรุ่นที่นำร่องในการพัฒนาศักยภาพประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนต้นแบบ ในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด และจ.มหาสารคาม

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ได้มีพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 (สปสช.7) ขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามร่วมกับ นายแพทย์พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้ความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ และการสร้างหลักประกันทางสุขภาพให้กับประชาชน โดยใช้กระบวนการพัฒนาศักยภาพ การให้ความรู้ การวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะ ในกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด และจ.มหาสารคาม

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน