ยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทยรองรับประชาคมอาเซียน

Fri, 2012-05-25 16:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน เร่งส่งเสริมความรู้ด้านการเลือกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตสมุนไพรที่ดีให้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันในเวทีการค้าโลกและเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สามารถพึ่งตนเองได้ในด้านยา โดยลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน และสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันวิจัยสมุนไพร จึงได้มีการดำเนินการโครงการคุณภาพสมุนไพรไทยมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน พบว่าสมุนไพรมีปัญหาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ สารหนูโลหะหนัก และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพทางเคมีซึ่งมีส่วนสำคัญในการออกฤทธิ์ทางยา การขาดความรู้ในการเลือกแหล่งผลิตที่มีคุณภาพและกระบวนการผลิตยาสมุนไพรที่ดี ทำให้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้อยคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทย" ชึ้น โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกสมุนไพรและผู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคสมุนไพรไทย

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า การประชุมดังกล่าวได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรีนับเป็นครั้งที่ 4 จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล การเตรียมความพร้อมในการขอรับรองหลัก(GMP) และเตรียมพร้อมแข่งขันในเวทีการค้าโลกและเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านสมุนไพร กว่า 300 คน นอกจากนี้ยังได้มอบโล่รางวัลให้กับผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการคุณภาพสมุนไพรไทยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผ่านเกณฑ์คุณภาพทางเคมี การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ สารหนู โลหะหยัก และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง "คุณภาพสมุนไพรไทย" ระดับทอง  ประจำปี 2554 จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลหนองโดน จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร โรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จังหวัดสมุทรปราการ

นางนลินภัสร์ ศักดิ์ดิยสุนทร ผอ.สถาบันวิจัยสมุนไพร กล่าวว่า โครงการคุณภาพสมุนไพรเป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มแม่บ้านที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรอง จากกรมวิทย์ฯ ตามชนิดของสมุนไพรที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละประเภทที่กำหนดในโครงการ ได้แก่ ด้านคุณภาพทางเคมี และความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ สารหนู โลหะหนัก และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จะได้รับใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง "คุณภาพสมุนไพรไทย" ระดับทองสำหรับด้านความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ สารหนู โลหะหนัก และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จะได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง "คุณภาพสมุนไพรไทย" ระดับเงิน โดยใบประกาศนียบัตรดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ทั้งนี้ กรมวิทย์ฯจะมีการสุ่มตรวจอีกครั้ง หากพบวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์มีอันตราย จะแจ้งให้แก้ไข หากเพิกเฉยจะถอนใบประกาศนียบัตรฯ จีงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร.0 2951 0000 ต่อ 99963 www.dmsc.moph.go.th