มหาวิทยาลัยพะเยาขอที่ตั้งโรงพยาบาล

Mon, 2012-06-11 19:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

วันนี้ ( 11 มิ.ย.) ศ.(พิเศษ)ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา(พม.)เปิดเผยว่า  พม. ตั้งคณะแพทย์มาตั้งแต่ปี2554 จนถึงขณะนี้มีนิสิต 2 ชั้นปี รวมทั้งสิ้น 45 คน และที่ผ่านมาพ.ม.ได้ส่งนิสิตแพทย์ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลใกล้เคียง. เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่โรงพยาบาลเป็นของตนเอง. ขณะเดียวกันชุมชนชาวแม่กา ที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย. รวมถึงชาวพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงประกอบด้วยจังหวัดแพร่ น่าน เชียงรายและลำปาง มีความต้องการที่จะใช้บริการโรงพยาบาล ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอจัดตั้งโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยเอง เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลชาวบ้าน. การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดและสาขาทางด้านสาธารสุขศาสตร์ และที่สำคัญเป็นศูนย์การแพทย์เพื่อบริการชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนด้วย

ศ.(พิเศษ)ดร.มณฑล กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาได้รับงบผูกพันปี2554-2556 เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 480 เตียง แล้วจำนวน 1,200 ล้านบาท โดยจะก่อสร้างบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย ใช้พิ้นที่ 500ไร่ เพื่อให้ประชาชนสะดวกเดินทางมาใช้บริการ แต่ติดปัญหาเรื่องพื้นที่การก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ดังนั้นต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อนจึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตใช้พื้นที่มาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับอนุมัติ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากรมป่าไม้เร่งดำเนินการ เพื่อตอบสนองนโบายการพัฒนาสุขภาพประชาชนของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  อีกทั้งหากการก่อสร้างล่าช้าจะส่งผลกระทบกับนักศึกษาแพทย์ที่ไม่มีที่สถานที่ฝึกงาน ขณะที่ชาวบ้านจะไม่มีหน่วยงานที่จะดูแลด่านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญอาจจะถูกตัดงบประมาณ

ที่มา: http://www.dailynews.co.th