กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพแถลงค้านมติบอร์ดสปสช.ที่ให้เก็บ 30 บ.

Wed, 2012-06-13 19:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2555 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพออกแถลงการณ์ค้านมติบอร์ดสปสช.ที่ให้เก็บเงิน 30 บาท ในการใช้บริการสาธารณสุขในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนี้

กรณีที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขดึงดันนำนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมร่วมจ่ายค่ารับบริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการทุกครั้งๆละ ๓๐ บาทกลับมาดำเนินการและอาศัยเสียงข้างมากในที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้พิจารณาอนุมัตินั้น

ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกท่านยืนยันว่าเพื่อความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ ไม่ต้องไปแจ้งที่โรงพยาบาลทุกครั้งว่า ขอยกเว้นไม่จ่าย ๓๐ บาทเพราะยากจน หรือเพราะเป็นคนแก่ หรือเพราะเป็นคนพิการ ฯลฯ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ยากลำบากที่จะแสดงออกของประชาชนที่ได้เสียภาษีให้รัฐไปจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลแล้ว

แต่ยืนยันว่าทุกคนสมควรเข้ารับบริการสาธารณสุขทุกรูปแบบได้โดยไม่ต้องแสดงฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ฐานะทางการเมือง นั่นคือไม่ต้องจ่าย ๓๐ บาทตราบใดที่รัฐบาลยังไม่สามารถดำเนินนโยบายกระจายรายได้ให้ประชาชนได้อย่างเป็นธรรม ยังไม่สามารถยกระดับรายได้ขั้นต่ำให้แรงงานทั้งประเทศ นโยบายประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ทั้งประเทศได้ ตราบนั้น รัฐไม่ควรมาเรียกเก็บเงินค่าบริการจากสวัสดิการพื้นฐานที่เป็นหน้าที่ของรัฐต้องดำเนินการ การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ได้ร่วมจ่าย ๓๐ บาทเป็นเหตุผลทางการหาเสียงมากเกินไป เป็นเหตุผลที่ดูถูกประชาชน คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพที่มองว่าต้องเรียกเก็บ ๓๐ บาทเพราะจะทำให้ประชาชนสำนึกว่าไม่ควรไปโรงพยาบาลพร่ำเพรื่อนั้นคือคนที่ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง อย่างนี้สมควรมานั่งเป็นบอร์ดได้อย่างไร

สิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปคือ ความวุ่นวายในทางปฏิบัติ การระบุว่าควรต้องจ่ายไม่ต้องจ่าย การเก็บเงินทุกครั้งที่ไปล้างแผลทุกวัน หรือไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ๑๐ วันก็ต้องจ่ายทุกวัน คนที่ไม่ได้รับการยกเว้น แต่ไม่มีรายได้ วันที่ป่วยไม่มีเงินเลยก็ไม่อยากไปโรงพยาบาล เพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วในอดีตที่เก็บเงินและเป็นเหตุผลให้ยกเลิกการเก็บ เราจะเฝ้าจับตามองต่อไปและจะนำเสนอความทุกข์ยากเหล่านี้ให้ปรากฎต่อสังคม

 

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕