"หมอเกษม"แนะปรับตัวรับอาเซียน

Fri, 2012-08-10 10:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ASEAN in Transition" ภายในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ "ห้องปฎิบัติการก้าวหน้าพัฒนาสุขภาพ" จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครว่า ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนควรเตรียมความพร้อมใน 3 เรื่องหลักคือ 1.การเมืองและความมั่นคง 2.เศรษฐกิจและ 3.สังคมและวัฒนธรรม โดยต้องรู้จักมองให้เท่าทันอาเซียน มองไปถึงอนาคต ซึ่งควรใช้การบูรราการเข้าร่วม ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงานรวมไปถึงการหาแนวทางในการเพิ่มสวัสดิการทางสังคมโดยการกำจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษญกิจด้วยการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งในการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยและทำให้ได้มาตรฐาน เป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้งนี้ ต้องผลักดันให้มีการปกป้องสิทธิและดูแลผู้หญิง เด็ก ผู้สูงวัยและคนพิการเป็นพิเศษ

"จากการสำรวจเรื่องความโปร่งใสของประเทศในอาเซียนที่มีการเผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่าประเทศสิงคโปร์มีความโปร่งใสมากที่สุดที่ 9.2 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน รองลงมาคือบรูไน 5.2 คะแนน ที่เหลืออีก 8 ประเทศอยู่ในระดับต่ำกว่า 4.5 คะแนน รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่ารัฐบาลชุดใดก็ได้คะแนนความโปร่งใสอยู่แค่ 3-4 คะแนนเท่านั้น คือมันแย่ลง และที่น่าตกใจ คือเด็กเยาวชนไทยยอมรับเรื่องคอรัปชั่นกันได้ จึงต้องมาสร้างคนดีในสังคมโดยเริ่มต้นจากคนในบ้านของเราก่อน และหากเป็นไปได้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์น่าจะลองทำการศึกษาวิจัยหายีนที่ทำให้เกิดการคอรัปชั่นจะได้ทำการตัดทิ้ง" ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษมกล่าว

ด้าน นพ.บุญชัย สมบูรณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การจัดการประชุมในปีนี้จัดเพื่อร่วมกันพัฒนาวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการพัฒนางานสาธารณสุขก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นอกจากนี้ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศมาร่วมบรรยายพิเศษ--จบ--

--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 10 ส.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--