เดินหน้าสร้างหลักประกัน คุ้มครองแรงงานนอกระบบ 24 ล้านคน

Wed, 2012-09-19 10:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

นายวิสา คัญทัพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น แรงงานนอกระบบ : ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ ว่า แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานที่ไม่มีนายจ้าง จึงไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน ทำให้แรงงานเหล่านี้ไม่มีความมั่นคงในการทำงาน ขาดหลักประกันชีวิต และเข้าไม่ถึงทรัพยากรและการสนับสนุนจากภาครัฐ ขณะเดียวกันก็ไม่มีองค์กรตัวแทนทำให้ขาดอำนาจการเจรจาต่อรอง รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ กฎหมายและสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกำลังแรงงานของประเทศ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555 - 2559 ขึ้น เพื่อเป็นแผนแม่บทด้านแรงงานนอกระบบแผนแรกของไทย และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแล้ว และคาดว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมในเดือนธันวาคมนี้

ด้าน นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน พร้อมดูแลแรงงานนอกระบบที่มีอยู่ประมาณ 24 ล้านคน ให้ได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิเท่าเทียมไม่น้อยกว่าแรงงานที่อยู่ในระบบ ทั้งนี้ การดูแลแรงงานนอกระบบเป็นภารกิจสำคัญที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดยพร้อมจะทำงานและรับฟังความคิดเห็นจากภาคีทุกภาคส่วน โดยผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2554 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้มีงานทำทั้งสิ้น 39.3 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ 24.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 62.6 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดเป็นแรงงานในภาคเกษตร 15.1 ล้านคน

ที่มา: http://www.naewna.com