สถานการณ์ โรค 'เบาหวาน'ทุก 8 วินาที มีคนตาย 1 คน

Fri, 2012-10-05 09:59 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

10 ปีที่แล้ว องค์การอนามัยโลก สำรวจพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวาน 171 ล้านคน และทำนายว่า อีก 30 ปี จะมีผู้ป่วยเบาหวาน 366 ล้านคน เวลาผ่านไปไม่ถึง 30 ปี กลับพบว่า

มีผู้ป่วยเบาหวาน 171 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของประชากรทั่วโลก โดยเดือนมกราคม 2553 สหพันธ์สมาคมโรคเบาหวานระหว่างประเทศค้นพบว่า ความชุกของผู้ป่วยเบาหวานมีจำนวน 285 ล้านคน และคาดการณ์ไปอีก 20 ปีจะเป็น 439 ล้านคน

ข้อมูลระบุด้วยว่า ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน 4 ล้านคนต่อปี หรือเฉลี่ย 8 วินาทีต่อ 1 คน หรืออาจพูดได้ว่า

ทุกๆ 8 วินาทีจะมีผู้ป่วยเบาหวานตาย 1 คน ส่วนในสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยเบาหวานทุกกลุ่มอายุ จำนวน 25.8 ล้านคนหรือร้อยละ 8.3 ของประชากรทั้งประเทศ

ปี 2553 พบว่า ประชากรสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นผู้ป่วยเบาหวาน 10.9 ล้านคน และเป็นผู้ป่วยรายใหม่ถึง 1.9 ล้านคน

สำหรับประเทศไทย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้คาดประมาณจำนวนประชากรที่เป็นโรคเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไประหว่าง พ.ศ.2554-2563 ว่า ในปี 2554 จะพบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เกิดขึ้น 501,299 คน

ระหว่าง พ.ศ.2554-2563 จะเพิ่มขึ้นในช่วง 501,299-553,941 คนต่อปี ทั้งนี้ จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน 6 ปี ดังนั้น ในปี 2563 จะมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่สูงถึง 8,200,200 คนฅ มีแต่เพิ่ม ไม่มีลด

ที่มา : นพ.วิชัย เทียนถาวร "ทั่วโลก : ทุก 8 วินาที มีคนตาย 1 คน เบาหวาน เรื่องไม่เบา ที่ราต้องรู้", มติชน, 20 กันยายน 2555

--มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 5 - 11 ต.ค. 2555--