สปส.ให้ทุนทายาท'ผู้ประกันตน' เรียนแพทย์-พยาบาล

Tue, 2012-10-16 08:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการให้ทุนเรียนแพทย์และพยาบาลแก่บุตรหลานผู้ประกันตนของ สปส.ว่า คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเห็นชอบอนุมัติให้นำเงินกองทุนเงินทดแทนมาจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่แพทย์และพยาบาลที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม เพื่อเป็นทุนไปเรียนต่อเป็นแพทย์และพยาบาลเฉพาะด้านในสาขาการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการทำงาน เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคที่เกิดจากพิษของสารเคมี โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้รับทุนจะต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ประกันตน คาดว่าจะให้ทุนแพทย์ประมาณ 5-6 ทุน และพยาบาลประมาณ 50 ทุน ตั้งเป้าเริ่มให้ทุนในปีการศึกษา 2556

"สปส.ได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และมหาวิทยาลัยที่ผลิตแพทย์และพยาบาลให้แจ้งข้อมูล เช่น ค่าเล่าเรียน ระยะเวลาเรียนมายัง สปส.ภายในเดือนตุลาคมนี้ เมื่อได้ข้อมูลแล้ว สปส.จะร่วมกับ สธ.และมหาวิทยาลัยที่ผลิตแพทย์ พยาบาลคำนวณต้นทุนว่า จะต้องใช้งบประมาณในการให้ทุนแพทย์และพยาบาลทุนละเท่าใด ต้องใช้งบทั้งหมดจำนวนเท่าใด และกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของแพทย์ พยาบาลผู้รับทุน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากบอร์ดกองทุนเงินทดแทน หลังอนุมัติแล้ว จะให้ สธ.และมหาวิทยาลัยที่ผลิตแพทย์ พยาบาลดำเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อแพทย์ พยาบาลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาให้บอร์ดกองทุนเงินทดแทนพิจารณาอนุมัติให้ทุนต่อไป" นายจีรศักดิ์กล่าวและว่า ขณะนี้แพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการทำงานมีจำนวนน้อยมาก อยู่ในภาวะขาดแคลน การให้ทุนของ สปส.จะช่วยผลิตแพทย์ พยาบาลในสาขาข้างต้นให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และจะทำให้การรักษาพยาบาล รวมไปถึงการสืบสวนโรคจะใช้ระยะเวลาสั้นลง ซึ่งหากประเมินผลแล้วการให้ทุนนี้ได้ผลดี ต่อไป สปส.จะขยายการให้ทุนไปสู่ระดับปริญญาตรีแก่ผู้ที่จบชั้น ม.6 ที่เป็นลูกหลานผู้ประกันตนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อสาขาแพทย์ พยาบาลด้วย

--มติชน ฉบับวันที่ 17 ต.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--