ปี 55 สปส.ฟันกำไร 3 หมื่นล้าน

Mon, 2012-10-29 12:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการบริหารกองทุนประกันสังคม ว่า สถานะเงินลงทุน ณ วันที่ 30 ก.ย. กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 946,376 ล้านบาท ประกอบด้วย กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ 826,752 ล้านบาท กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร 51,984 ล้านบาท กรณีว่างงาน 66,679 ล้านบาท และมาตรา 40 จำนวน 961 ล้านบาท โดยเงินลงทุนทั้งหมดนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชน ร้อยละ 79 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้อื่น หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ ร้อยละ 21 ผลตอบแทนการลงทุน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 กองทุนประกันสังคมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจำนวน 30,035 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งได้รับผลตอบแทน 27,462 ล้านบาท คาดว่าปี 2555 กองทุนจะได้รับผลตอบแทน 40,000 ล้านบาท

--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 ต.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--