แนะใช้เงินรายหัวจ้างล่ามรับเออีซี

Mon, 2012-11-05 14:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

กรรมการกำลังคนถกรับเออีซี เสนอแก้กฎหมายนำค่าหัวบัตรทองจ้างล่ามเพิ่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อเร็วๆนี้ รับทราบผลการศึกษาการจัดการแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับสุขภาพแรงงานต่างด้าว ภายหลังเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP) โดยมีมติให้นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับข้อเสนอของ IHPP ที่สำคัญอาทิ 1.มีระเบียบที่เอื้อให้โรงพยาบาลสามารถนำเงินหลักประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวมาใช้ในการจ้างล่ามหรือบุคลากรสาธารณสุข เช่น พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ แพทย์ หรือพยาบาลได้2.พัฒนาให้แรงงานผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในระบบและเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะลดปัญหาโรคติดต่อจากคนต่างด้าว 3.บังคับใช้กฎหมายสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ ที่ประชุมประเมินว่า ภายหลังเปิดเออีซี ศูนย์พักพิงชั่วคราวจะถูกยุบ ประชากรต่างด้าวซึ่งพักอาศัยบริเวณดังกล่าวไหลเข้ามาใช้บริการสาธารณสุขประเทศไทย โรคระบาดที่แฝงอยู่แนวตะเข็บชายแดนจะเข้ามามากยิ่งขึ้น

ขณะที่ปัญหาที่โรงพยาบาลเผชิญอยู่ในปัจจุบัน คือบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการในบริเวณพื้นที่ชายแดน มีปัญหาการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับคนต่างด้าว อัตราการครองเตียงของคนต่างด้าวสูง แต่โรงพยาบาลไม่สามารถเก็บเงินได้ เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีเงินและไม่มีหลักประกัน พบทั้งโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรังจากคนต่างด้าว

ที่มา: นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555