ไทยไร้ระบบ"ดูแลผู้สูงอายุ"

Tue, 2012-11-27 12:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล(มม.)ในฐานะประธานการจัดสร้าง "ศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย" กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดสร้างศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เมื่อเร็วๆ นี้ว่าในประเทศไทย สถานบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงยังขาดพัฒนาการที่รู้จักในวงกว้าง จึงยังขาดพัฒนาการที่เป็นระบบ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสังคม ที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสัดส่วนขึ้นควบคู่กับการขยายตัวของวัฒนธรรมครอบครัวเดี่ยวที่สมาชิกในครอบครัวต่างมีภาระงาน ไม่มีความพร้อมในการให้การดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ทำให้เกิดปัญหาขาดผู้ดูแล ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลได้ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างศูนย์ เพื่อเป็นต้นแบบทางความคิด ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย บนเนื้อที่ 100 ไร่ ที่ ต.หนิงพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2559

พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประธานร่วมคณะกทำงานศูนย์งานเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า องค์ประกอบหลับโครงการ ประกอบด้วย 1 ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ 2.ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ 3.ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร 4.สถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 5.ศูนย์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, 6.ศูนย์การศึกษาและวิจัย และ7.หน่วยสนับสนุนอื่นๆ

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555