10 ปีโอนสถานีอนามัยไม่คืบ

 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กทม. ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยผลการศึกษา เรื่อง โครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2545-2550 และแผรกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2555 พบว่าความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไปยัง อปท. เฉพาะด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่มีทั้งหมด 103 ภารกิจ  สามารถถ่ายโอนได้เพียง 69 ภารกิจ เมื่อสำรวจไปยังการถ่ายโอนสถานีอนามัยทั้งหมด 9,762 แห่งให้ อปท.เป็นผู้ดำเนินการเอง พบว่ามี รอบแรก ปี 2551 มีการถ่ายโอนสถานีอนามัยเพียง 28 แห่ง รอบสอง เพิ่มเติมอีก 6 แห่ง รวมเป็น 34 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีการถ่ายโอนรวมทั้งิส้น 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของสถานีอนามัยทั้งหมด

ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่า ปัญหาสำคัญคือ 1.การถ่ายโอนภารกิจยังไมมีความจริงจัง และมีปัญหาความต่องเนื่องเชิงนโยบายจากระดับชาติไปยังระดับกระทรวง 2.การทับซ้อนของภารกิจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น 3.ความไม่พร้อมด้านบุคลากรของ อปท. ในกรณีภารกิจที่ต้องใช้ทักษะสูง นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ยังไม่มีความมั่นใจในการโอนย้ายโดยเฉพาะเรื่องอัตราค่าตอบแทนที่น้อยกว่าเดิม 4.วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสาธารณะในพื้นที่ และ 5.ความเพียงพอของงบประมาณของ อปท.เพื่อให้ได้มาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพ

ดร.ศุภชัย กล่าวด้วยว่า ขณะนี้กำลังมีการเสนอสำหรับแผน 3 ซึ่งแนวคิดของการจัดทำแผนคือ 1.เน้นหลักการของการสร้างความรับผิดชอบ 2.มีการแบ่งภารกิจที่ชัดเจนระหว่างส่วนกลางและ อปท. ซึ่งจะนำมาสู่การร่วมรับต้นทุนที่ชัดเจน 3.ใช้แนวคิดประสิทธิภาพและเสมอภาค 4.ต้องมีการสื่อสารเพิ่มสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน 5.มีการกำหนดภารกิจระหว่างท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข 6.การทำตามศักยภาพของท้องถิ่นด้วยการมีรูปแบบที่หลากหลาย 7.ต้องมีการประเมินความพร้อมธรรมาภิบาล 8.การสร้างการมีส่วนร่วม

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 15 มกราคม 2556

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
12 ชั่วโมง 24 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
12 ชั่วโมง 24 นาที ago
กลับด้านบน