ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขประจำปี 2556 กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับตัวแทนวิชาชีพต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ฯลฯ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร 26 วิชาชีพ ว่า  เบื้องต้นกำหนด 2 หลักเกณฑ์ได้แก่ 1.ค่าตอบแทนตามพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการจัดแบ่งตามระดับพื้นที่และแต่ละวิชาชีพ และ 2.ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน ให้เกิดความเป็นธรรม ทั้ง 2 หลักเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีอีกหลายเวที เพื่อนำไปประมวลเป็นภาพรวม ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาตัดสินเชิงนโยบาย จากนั้นจะเจรจากับสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อเบิกจ่ายต่อไป

"การจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณงาน เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเพิ่มให้ตามผลการปฏิบัติงานจริง สธ.ไม่ได้ยกเลิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแต่อย่างใด ซึ่งในการกำหนดหลักเกณฑ์ทั้งการแบ่งระดับ พื้นที่และอัตราค่าตอบแทน ได้เน้นหนักในเรื่องความเป็นธรรม เช่น การแบ่งพื้นที่ จะแบ่งเป็นพื้นที่ปกติ พื้นที่ทุรกันดารมาก และทุรกันดารน้อย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรอยู่ในพื้นที่" นพ.สุพรรณกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนวันที่ 23 มกราคม 2556