ผ่าสธ.กระจายอำนาจบริการ ตั้งสำนักงานเลขาฯ 12 เขตสุขภาพ เพิ่มงบประมาณให้ท้องถิ่นอีก2หมื่นล้าน

Thu, 2013-02-14 11:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ผ่าโครงสร้าง สธ.ใหม่แบ่งกรมเป็น 4 หมวด ตั้งสำนักงานเลขานุการเขต 12 จุด

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับโครงสร้างใหม่ตามแนวคิด นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ออกเป็น 4 หมวดดังนี้ 1.หมวดบริการ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค

2.หมวดสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ กรมอนามัย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3.หมวดควบคุมและป้องกันโรค ได้แก่ กรมควบคุมโรค 4.หมวดยาและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นอกจากนี้ จะตั้งสำนักงานเลขานุการ12 เขต แต่ละเขตจะจัดทำแผนสุขภาพของเขต วิเคราะห์ข้อมูล จัดระบบ และกำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อเสนอให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจ ภายใต้โครงสร้างนี้จะยึดการบริการเป็นตัวตั้งแทนการยึดกรมเป็นตัวตั้งเช่นในปัจจุบัน

ขณะเดียวกันบางกรมจะมีภารกิจคร่อมหมวด หรือมีอธิบดี 2 กรม รับผิดชอบ ซึ่งนพ.ประดิษฐ จะเน้นการพัฒนาระบบการเงินการคลัง และการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้เขตสุขภาพตัดสินใจบริหารจัดการตัวเอง  อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ไม่ถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างนี้

นพ.ประดิษฐ ระบุว่า โครงสร้างใหม่จะแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือนนี้ ขณะที่ปีนี้รัฐบาลจะเพิ่มเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกประมาณ 2 หมื่นล้านบาทเพื่ออุดหนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556