ขรก.เบิกงบพุ่ง5เดือนแรกปี56 กว่า 2.2หมื่นล.

Wed, 2013-02-27 11:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ลงนามบันทึกความร่วมมือ "การพัฒนาหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขผู้มีสิทธิข้าราชการ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และสปสช." เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยายามของประเทศให้ไปในแนวทางเดียวกัน

นายมันส กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-21 กุมภาพันธ์ 2556 กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว 22,157.50 ล้านบาท จากงบประมาณ 60,000 ล้านบาท ดังนั้นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีการบูรณาการระบบการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ทั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้เหมาะสม และสอดคล้องกันทั้ง 3 กองทุน กรมบัญชีกลางจึงจัดทำบันทึก ความร่วมมือมอบหมายให้ สปสช.ทำหน้าที่เป็นเคลียริ่งเฮาส์ (clearing house) หรือเป็นศูนย์รับข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลตามสิทธิของข้าราชการกว่า 5 ล้านคน

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าว ว่า นโยบายจะช่วยให้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในอนาคตประเทศไทยจะมีข้อมูลการเงินการคลังด้านสุขภาพระดับประเทศเป็นครั้งแรก

"สปสช.ได้ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กองทุนหลักประกันสุขแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการข้าราชการและกองทุนสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือเพียงกองทุนประกันสังคม เร็วๆนี้ จะเข้าเป็นไปได้ที่จะทำให้มีข้อมูลการเงินด้านสุขภาพระดับประเทศ "นพ.วินัย กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556