'หมออนามัย'ชุมนุม21มี.ค.หนุนพรบ.วิชาชีพ

Thu, 2013-03-21 09:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

นายไพศาล บวงชวด นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ 21 มีนาคม 2556 ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เครือข่ายชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จากทั่วทุกภูมิภาคกว่า 5,000 คน ในนามของประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอให้มีร่างพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.....จะเดินทางมาชุมนุมที่บริเวณหน้ารัฐสภา เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการประชุมพิจารณาร่างพรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ...ของคณะกรรมาธิการร่วมกันของ 2 สภา รวมถึงเรียกร้องต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ยืนยันและคงความหมายในนินามตามร่างมาตรา 3 และมาตรา 50 บทเฉพาะกาล

นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้พร้อมทั้งเร่งนำร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ส่งคืนเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ให้ทันก่อนปิดสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัตินี้ เพื่อให้มีการบัญญัติกฎหมายนี้ไปบังคับใช้ได้ในปี 2556 หากเกิดความล่าช้านักสาธารณสุขและหมออนามัยที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ รพ.สต.ทุกแห่ง

นายไพศาลกล่าวว่า จะนัดรวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลในการยุติบทบาทที่จะต้องทำหน้าที่ให้บริการประชาชนทางด้านการดูแล รักษาพยาบาลเบื้องต้น หรือบางหน้าที่ที่ไปก้าวล่วงวิชาชีพแพทย์ พยาบาล หรือวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 21 มีนาคม 2556