ค้านรมว.แรงงานเป็นประธานบอร์ดสปส.

Thu, 2013-05-16 15:18 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในชั้นแปรญัตติ เป็นการพิจารณาวาระที่ 2 โดยเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ว่าถือเป็นการผูกขาดอำนาจในการบริหารกองทุนประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จเพราะปัจจุบันรัฐมนตรีมีอำนาจออกระเบียบในการสรรหาคณะกรรมการประกันสังคมและดูแลนโยบายประกันสังคมอยู่แล้ว น่าห่วงว่าเมื่อฝ่ายการเมืองเข้ามาบริหาร สปส.จะมองในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางการเมืองมากกว่าที่จะมองถึงประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและแรงงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งผู้ประกันตนไม่มั่นใจว่าฝ่ายการเมืองจะยึดประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก หากกฎหมายออกมาจะกลายเป็น พ.ร.บ.ประกันสังคมของฝ่ายการเมือง ขณะนี้ คสรท.กำลังหารือกับผู้ใช้แรงงานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวคัดค้านร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับนี้

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 16 พฤษภาคม 2556