กรมการแพทย์พร้อมรับมือหากโรคไข้เลือดออกเกิดการระบาดใหญ่ในปี 56

Wed, 2013-05-29 11:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ  อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกว่า จากข้อมูลการคาดสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทั่วประเทศจากสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค มีการพยากรณ์เอาไว้ว่าในปี 2556 นี้ จะมีการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก โดยคาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 100,000 150,000 ราย และอาจมี ผู้ป่วยเสียชีวิตสูงถึง 100-140 ราย ในขณะที่ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทั่วประเทศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ระบุว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 30,588 ราย เสียชีวิต 36 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ในช่วงเวลาเดียวกันพบว่ามีผู้ป่วยมากเป็น 3.4 เท่า จำนวนผู้เสียชีวิตมากเป็น 3.67 เท่า และเป็นปีที่พบว่ามี ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นในปี 2556 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้กรมการแพทย์จัดอบรมแพทย์ทั้งแพทย์ดูแลเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อฟื้นฟู องค์ความรู้ ให้มีความชำนาญและแม่นยำในการวินิจฉัย ผู้ป่วยทางกรมการแพทย์จึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ครูและประชาชน 4 ครั้งใน 4 ภาค มีการเตรียมทีมวิทยากรด้านการแพทย์และการพยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์สูงและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพด้านการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ประสานให้มีเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในสถานบริการทุกระดับ  ร่วมพัฒนาระบบการปรึกษาในระดับจังหวัดและเขต จัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้ประชาชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีการติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดให้มีเครือข่ายระบบการปรึกษาปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออกผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน แพทย์ และพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 08-9204-5522 และ 08-9294-2255 รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

ด้าน แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางโรคไข้เลือดออก สังกัดกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่าไม่ว่ากลุ่มเด็ก หรือผู้ใหญ่ สามารถป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ กลุ่มอายุที่พบมากคือระหว่าง 10-25 ปี กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเมื่อป่วยเป็นไข้เลือดออกได้แก่ เด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ผู้สูงอายุ คนท้อง คนอ้วน ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคหัวใจ โรคเลือด เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยที่มีลักษณะเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์พยาบาลที่มีประสบการณ์

สาเหตุการเสียชีวิตทั้งในเด็กและผู้ใหญ่มาจากสาเหตุสำคัญ ๆ ได้แก่  1.ผู้ป่วยไม่รู้หรือคาดไม่ถึงว่าจะป่วยเป็น ไข้เลือดออก เมื่ออาการไข้ลงก็เข้าใจว่าหายกลับเป็นคนไข้กำลังเข้าสู่ระยะช็อก 2. ผู้ป่วยซื้อยามากินเอง มีผลให้ เลือดออกง่ายขึ้น  3. ผู้ป่วยมาด้วยอาการอื่นที่ไม่ใช่อาการหลักของโรคไข้เลือดออก เช่น ท้องเสีย น้ำมูกมาก ฯลฯ ทำให้มีโอกาสวินิจฉัยคลาดเคลื่อนได้รับการรักษาพยาบาล ที่ไม่ถูกต้อง

คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปในการสังเกตอาการที่สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกคือหากมีไข้สูงในช่วงนี้ให้คำนึงถึงโรคไข้เลือดออกเป็นหลัก อาจปวดศีรษะ ปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา มีผื่น มีเลือดออก เช่น จุดเลือดออกตามผิวหนัง เลือดกำเดาไหล หรือมีประจำเดือน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง ที่สำคัญถ้ามี ไข้สูง 2-3 วัน กินยาลดไข้แล้วไม่หายหรือเมื่อไข้ลดแล้วยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่ให้รีบมาพบแพทย์ เพื่อเจาะเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคและทำการรักษาต่อไป

ข่าวสด ฉบับวันที่ 30 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)