กลุ่ม'บัตรทอง'วอนสปสช.เพิ่มสิทธิคลอด-เลิก30บาท

Wed, 2013-06-12 06:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กลุ่มผู้ใช้สิทธิบัตรทองประสานเสียง รพ. วอนบอร์ด สปสช.ปรับปรุงระบบบริการ ขยายสิทธิประโยชน์ 'ยกเลิกเก็บ 30 บาทคลอดไม่จำกัด-ตรวจสุขภาพประจำปี'

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ กล่าวในเวทีสัมมนาพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อกำหนดรูปแบบการบริหารงบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขาลง ปีงบประมาณ 2557 ว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 18 (13) กำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ (บอร์ด สปสช.) กำหนดหลักเกณฑ์การรับฟังความ คิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และต้องจัดประชุมเพื่อให้บอร์ดรับฟังความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข  กำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  และพัฒนาระบบ

"จากการรับฟังความคิดเห็นในปีนี้  พบว่ามีข้อเสนอถึงอนุกรรมการชุดต่างๆ อาทิ ควรตัดเงินเดือนระดับเขตหรือระดับประเทศ ปรับ แนวทางการจ่ายค่าส่งต่อผู้ป่วย (OP Refer) ไม่จำกัดจำนวนครั้งการคลอดบุตร การตรวจ สุขภาพประจำปีเท่าเทียมทุกสิทธิ การรักษารากฟันในทุกกลุ่มอายุ การเจาะน้ำคร่ำในครรภ์แรก ยกเลิกการเก็บ 30 บาท กรณีฉุกเฉิน 3 กองทุน โรงพยาบาลเอกชนต้องไม่รับผู้ป่วยหรือเรียกเก็บเงินสำรอง พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยกลับหน่วยบริการต้นสังกัด  การใช้ยาและเวชภัณฑ์มาตรฐานเดียวเท่าเทียมทุกสิทธิ ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ ปรับระเบียบการใช้เงินให้เปิดกว้าง ประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองสิทธิ ผลักดันผลการรับฟังความคิดเห็นไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น เป็นต้น" นพ.จรัลกล่าว และว่า นับเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่มีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ แต่จากประสบการณ์ มีความคิดเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้รับความคิดเห็นอย่างครบถ้วนและสมดุล เพราะปัจจุบัน ร้อยละ 90 ของผู้ให้บริการคือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลเอกชน ส่วนผู้รับบริการ คือ กลุ่มสิทธิบัตรทอง จำนวน 48 ล้านคน

นอกจากนี้ นพ.จรัลกล่าวอีกว่า ได้เสนอบอร์ด สปสช. หากการรับฟังความคิดเห็นมีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับอนุกรรมการชุดใดก็ตาม ให้อนุกรรมการชุดนั้นๆ นำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาในระยะเวลา 2 เดือน แล้วนำกลับมาเสนอบอร์ดเพื่อให้ได้คำตอบในประเด็นนั้นๆ เพื่อที่จะได้นำไปตอบคำถามแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 12 มิถุนายน 2556