ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ได้รับการประกาศชื่อ เป็นแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2555 รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับหมอผู้อุทิศตนทำงานในพื้นที่ชนบท ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516

เป็นแพทย์ดีเด่นชนบทลำดับ 39 ของศิริราช ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวม 1.8 แสนบาท

เกิดเมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ.2500 ชาว อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ปัจจุบันยังครองตัวเป็นหนุ่มโสด ไม่มีครอบครัว

การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จบแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2534, สอบได้หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2545

สำเร็จการศึกษา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2554

เริ่มรับราชการตำแหน่งนายแพทย์ 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย เมื่อ 1 เมษายน 2534

ต่อมา 1 ธันวาคม 2537 ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย

22 พฤษภาคม 2545 ขยับควบรักษาการ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อีก 1 ตำแหน่ง จากนั้นไม่นาน ขึ้น ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เต็มตัวเมื่อ 1 มิถุนายน 2546

และรักษาการ ผอ.โรงพยาบาลขุนตาลอีกเก้าอี้ เมื่อ 1 พฤษภาคม 2551

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.โรงพยาบาล 2 แห่งพร้อมกัน เป็นเวลา 8 ปี

รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปี 2545 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.เชียงราย ปี 2546

ที่มา --มติชน ฉบับวันที่ 20 มิ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--