สุขบัญญัติขจัดโรคเรื้อรัง

Thu, 2013-06-20 08:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์งาน "สุขบัญญัติ ขจัดโรคเรื้อรัง" ที่พุทธวิชชาลัย สถาบันราชภัฏพระนคร ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ เวลา 09.00-13.00 น. โดยจะมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้เรื่องสุขบัญญัติกว่า 1,000 คน น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า สุขบัญญัติเป็น ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป พึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคม มีข้อกำหนดไว้ 10 ประการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีประกาศใช้เป็นสุขบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่28 พฤษภาคม 2539 เป็นต้นมา และกำหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันสุขบัญญัติแห่งชาติ" และประกาศให้ดำเนินการเผยแพร่แก่ประชาชนต่อไป

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ได้มีความพยายามในการผลักดันการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานให้เกิดขึ้นกับทุกคน โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และครอบครัว ด้วยการปลูกฝังและสร้างเสริมให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ อันเป็นพฤติกรรมสุขภาพพื้นฐานของการลดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยและอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนการสร้างกระแสสังคมด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา

น.ต. นพ.บุญเรือง กล่าวด้วยว่าทั้งนี้ได้เน้นการสร้างสุขภาพด้วยสุขบัญญัติในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ทั้งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่กำลังเป็นปัญหาสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุสำคัญเกิดจากการมีพฤติ กรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม อาทิ การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ อาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงตลอดจนการขาดการออกกำลังกาย ทำให้เกิดปัญหาโรคอ้วนในวัยเด็กมากขึ้น โรคอ้วน เป็นสัญญาณอันตรายและเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังอีกหลายโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

ที่มา: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ วันที่ 20 - 21 มิ.ย. 2556--