นร.หญิงวัย 16 ปี สิงห์อมควัน

Thu, 2013-06-20 08:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขเปิดอบรมหลักสูตรยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุวอสม.) ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 9,514 คน รวมทั้งครูสอนสุขศึกษา อนามัยและพลศึกษา จากโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 174 แห่ง

น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพของเยาวชนไทยในปัจจุบันมีความเสี่ยงเจ็บป่วยในหลายเรื่องและมีแนวโน้มรุนแรงกว่าในอดีต โดยผลสำรวจในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-29 ปี เมื่อปี2552 พบว่า อยู่ในเกณฑ์น่าห่วงเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ 4 เรื่องได้แก่ 1. พฤติกรรมใช้ยาไม่ถูกต้อง พบว่า วัยรุ่นกินยาลดความอ้วน ร้อยละ 5 กินยานอนหลับ ร้อยละ 2 ทั้งที่มีและไม่มีอาการ เครียด 2. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด พบว่า นักเรียนชายเริ่มสูบบุหรี่อายุ 16 ปี เริ่มดื่มเหล้าเมื่ออายุเฉลี่ย16.2 ปี ส่วนนักเรียนหญิงเริ่มสูบบุหรี่อายุเฉลี่ย 16.7 ปี เริ่มดื่มเหล้าอายุเฉลี่ย17.8 ปี

ซึ่ง 2 เรื่องนี้จะนำไปสู่สิ่งเสพติดอื่นๆหรือพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศง่ายขึ้น 3. พฤติกรรมการกินอาหาร พบว่า วัยรุ่นไม่กินอาหารเช้าซึ่งเป็นมื้อสำคัญที่สุดมากถึงร้อยละ 65 และกินอาหารไม่ครบ 3 มื้อมากที่สุดถึงร้อยละ 72 ซึ่งพฤติกรรมนี้เพิ่มความเสี่ยงให้วัยรุ่นอ้วน จากการกินจุบกินจิบอาหารอื่น

ทั้งนี้ผลสำรวจในปี 2551 พบนักเรียนระดับมัธยมเป็นโรคอ้วน 1.4 ล้านคน อีกร้อยละ 10 มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน เมื่อเด็กกลุ่มนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าเด็กปกติ และ 4. การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร พบว่า เกิดในวัยรุ่นมากถึง 1 ใน 10 จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขป้องกัน ปลูกฝังความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง

น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้ทำหลักสูตรในการอบรม ยุวอสม. โดยใช้เวลาอบรม 1 วัน ให้มีทักษะและความฉลาดทางสุขภาพ รู้เท่าทัน 6 เรื่องได้แก่1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย เช่น เครื่องสำอางยาลดความอ้วน 2. ยาเสพติด 3. อาหาร 4. สุขภาพจิต 5. การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และ 6. การสื่อสารสุขภาพเพื่อให้ยุวอสม.ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคภัยและวิธีการป้องกันต่างๆ ไปสู่ผู้อื่นํ

ที่มา: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ วันที่ 20 - 21 มิ.ย. 2556