บอร์ดสสส.เห็นชอบขยายธุรกิจเพื่อสังคมในไทย

Fri, 2013-06-21 16:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รองนายกฯ กิตติรัตน์ เป็นประธานการประชุมบอร์ด สสส. นัดแรก เห็นชอบแผนงาน สกส. ดันให้เกิด-ขยาย “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในประเทศไทย ชี้ตอบโจทย์สังคมและเป็นความหวังของโลก พร้อมเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2557 ของ สสส.           

วันนี้ (21 มิ.ย.56) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรก ภายหลัง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกองทุน สสส.  โดยมีนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ภายหลังการประชุม รองนายกรัฐมนตรีฯ ประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2557 ของ สสส. ซึ่งมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยเฉพาะการลดปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพ  ในประเด็นการแก้ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีตัวเลขสถิติที่น่ากังวล ดังนั้นจึงได้เสนอแนะให้ สสส. มีการระบุแนวทางและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อที่เมื่อหน่วยงานอื่นเห็นรูปแบบแนวทางแล้วสามารถนำไปดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นในแนวทางเดียวกัน

ประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาและเห็นชอบความก้าวหน้าการดำเนินงานสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ซึ่งได้สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม  คือกิจการที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองสุขภาวะ มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีการพึ่งพาตนเอง และเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์ปรับโครงการทางสังคมโดยภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งการดำเนินงานลักษณะนี้ประสบผลสำเร็จอย่างดีในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบในเรื่องนี้ มีการออกกฎหมายให้ภาครัฐเน้นการจัดซื้อจัดจ้างและสนับสนุนหน่วยงานเพื่อสังคมเป็นหลัก อีกทังยังเกิดการจ้างงานประชาชนคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 5% ของจีดีพี และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ SME อีกด้วย โดยในส่วนของ สกส. ได้ดำเนินงานโดยกำหนดโจทย์ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการจัดทำวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ และวางนโยบาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล อาทิ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุน SML กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน

 “กิจการเพื่อสังคม เป็นโจทย์สำคัญจะต้องดำเนินงานเพราะเป็นความหวังของโลก เป็นเคมีที่เข้ากันได้อย่างลงตัวระหว่างทุน บุคลากร และสังคม ดังนั้นเราต้องช่วยกันสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดยจะต้องทำให้ประชาชนทั่วไปตระหนักและเข้าใจเนื้อหาภารกิจของ สกส. เสียก่อน โดยขอให้ สสส. เข้าไปช่วยสนับสนุน และถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งในการทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง รวมทั้งผมจะไปประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการหารือร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อวางแนวทางร่วมกันต่อไป” ประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. กล่าว

นอกจากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบความก้าวหน้าการจัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ IUHPE ครั้งที่ 21 ที่ศูนย์ประชุมพีช จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติที่มีนักวิชาการจากกว่า 80ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม และเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้รับเลือกให้จัดงานระดับโลกเช่นนี้อีก