เปิดชื่อ 8 กรรมการแจงปลด “หมอวิทิต”

Mon, 2013-06-24 19:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เปิดรายชื่อ 8 กรรมการแจงปลด “หมอวิทิต” พร้อมให้ 7 อรหันต์ นักข่าว เข้าไปฟังคำชี้แจง ซักถาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันนี้ ( 24 มิ.ย.) นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่าได้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าไปรับฟังคำชี้แจง ซักถาม และตรวจสอบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการเลิกจ้าง นพ.วิทิต อรรถเวชกุล อดีต ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ประกอบด้วย รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม จุฬาฯ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นายแพทย์ 11 กระทรวงสาธารณสุข นายชำนาญ พิเชษฐพันธุ์ นักกฎหมายอิสระ และนายระวัย ภู่ผะกา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.)

นพ.ประดิษฐ กล่าวต่อว่า สำหรับคณะกรรมการชี้แจงผลการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลในกรณีดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประกอบด้วย นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ อดีตรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยผู้ชี้แจง ประกอบด้วย นายกมล บันไดเพชร เลขานุการ รมว.สาธารณสุข นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย นพ.สมชัย ภิญโญพรพานิช บอร์ด อภ. ภญ.พิศมร กลิ่นสุวรรณ รักษาการ ผอ.อภ. นพ.ทรงยศ ชัยนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และ นายสุจินต์ ศิริอภัย นิติกรชำนาญการ.

ที่มา: http://www.dailynews.co.th