กระทรวงสาธารณสุขสร้างเครือข่ายเรียนรู้-ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนไทย

Fri, 2013-06-28 09:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นประธานเปิดงานสัมมนา สื่อมวลชน/ศิลปินท้องถิ่น ณ หมู่บ้านมาบป่าหวาย หมู่ 5 และหมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

โดยได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และผู้นำชุมชนอย่างเข้มแข็งจนเกิดความร่วมมือในการดูแลสุขภาพชุมชนด้านพฤติกรรมการบริโภคโดยเน้นการกินผัก ผลไม้ วันละไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลกรัม และพฤติกรรมการออกกำลังกายเป็นประจำ อาทิ การจัดทำแปลงผักรวมในหมู่บ้าน ปลูกผักริมทาง ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการกินผักในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยังใช้ภูมิปัญญาการรำกลองยาวมาประยุกต์ในการออกกำลังกาย 3 วัย ซึ่งนำโดยผู้สูงอายุที่มีอารมณ์สนุกสนานกับการรำกลองยาว

จากความตั้งใจจริงของชุมชนทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในปี 2554

น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ปัญหาสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีนโยบาย "การพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็งประเทศไทยแข็งแรง" ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางกลไกการขับเคลื่อน เนื่องจากการให้ความสำคัญกับชุมชน/ท้องถิ่นเป็นเจ้าของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะชุมชน

โดยประชาชน ชุมชน เครือข่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนพลังชุมชนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาในมิติอื่นๆ ครบวงจร เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างรายได้ที่เหมาะสม แก้ไขปัญหาความยากจน ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย เกิดเป็นระบบสุขภาพชุมชนที่ครอบคลุมถึงสุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อมีชุมชนจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งแล้วจะส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ลดอัตราการป่วยตายด้วยโรควิถีชีวิต ลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ มีการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชน และคุณภาพชีวิตในชุมชนดีขึ้น

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ได้แสดงความเป็นห่วงปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนคนไทยที่มีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงขึ้น ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด และโรคมะเร็งนั้นจำเป็นต้องแก้ไขด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งทำหน้าที่ให้การดูแลด้านสุขภาพกับประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มุ่งเน้นพฤติกรรมการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการกินผัก ผลไม้ ลดอาหาร ไขมัน กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ที่อยู่ในสถานศึกษา มุ่งเน้นพฤติกรรมสุขภาพตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติ

สื่อมวลชนและศิลปินท้องถิ่นว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง โดยขอความร่วมมือในการนำข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพ และการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 28 มิถุนายน 2556