เปิดรับสมัครผอ.อภ.คนใหม่

Wed, 2013-07-03 13:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการสรรหา ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า อภ.มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้ง ผอ.อภ.โดยเปิดรับสมัครระหว่าง 3 ก.ค.-2 ส.ค. สำหรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไว้ค่อนข้างกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติร่วมกันพัฒนางานของ อภ. ซึ่งมุ่งหวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนได้เข้ามาสมัคร ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะนำพา อภ.ไปสู่การบริหารยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

นพ.สมชัย กล่าวต่อว่า คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร ไม่มีลักษณะต้อง ห้ามตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารธุรกิจ ต้อง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารยา และเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การบริหารจัดการองค์กร กรณีเป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารภาคราชการจะต้องเคยดำรงตำแหน่งประเภท บริหารระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า หรือระดับ 9 ขึ้นไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556