สธ.เล็งขึ้นค่าบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวนอกระบบคาดมากกว่า 2 พันต่อปี

Fri, 2013-07-05 17:18 -- hfocus
Print this pagePrint this page

Hfocus -สธ.เล็งขึ้นค่าบัตรประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว คาดมากกว่า 2,000 บาทต่อปี เพื่อให้ครอบคลุมรับยาต้านไวรัสเอชไอวี ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และโรคร้ายแรงอื่นๆ ด้านผอ.รพ.อุ้มผางแย้ง ขายบัตรประกันสุขภาพราคาแพงซ้ำเติมปัญหา แนะต้องตั้งเป็นกองทุนเหตุกลุ่มนี้รายได้ต่ำ ไม่มีกำลังซื้อ ย้ำสธ.ไม่ควรคิดเชิงธุรกิจกำไร

นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า อาจมีการเพิ่มค่าบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวนอกระบบในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน คนกลุ่มนี้ซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขในราคา 1,300 บาท/คน/ปี โดยที่มีค่าตรวจสุขภาพอีก 600 บาทก่อนเข้าร่วมในระบบประกันสุขภาพ ส่วนในกลุ่มเด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปี มีค่าใช้จ่ายการซื้อประกันสุขภาพที่ 365บาท/คน/ปี โดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิในการดูแลทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี บริการด้านการรักษาพยาบาล บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แต่ไม่ครอบคลุมถึงการรับยาต้านไวรัสเอชไอวี การบริการล้างไต และโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งหากไม่มีการรักษา อาจมีการแพร่เชื้อโรคขยายเป็นวงกว้างและมีผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวคิดจะเพิ่มค่าบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวนอกระบบเพื่อครอบคลุมการรักษาโรคร้ายแรงเหล่านี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะนี้ ยังไม่มีการสรุปราคาใหม่ของบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวนอกระบบ ทางกระทรวงได้มอบหมายให้ผู้ชำนาญการด้านเศรษฐศาสตร์คิดคำนวณราคาใหม่จากต้นทุนและความคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวภายในเผยว่าราคาบัตรประกันสุขภาพอาจขึ้งสูงมากกว่า 2,000บาท/คน/ปี

ขณะที่ในการประชุมหารือระดับนโยบาย ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา เรื่องนโยบายการพัฒนาระบบประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวรองรับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ม.ค. 2556 มีการเสนอว่า อาจมีการขยายผู้ได้รับสิทธิจากบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวนอกระบบในอนาคต ซึ่งเดิมมีเพียงแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ขยายไปสู่กลุ่มบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ และกลุ่มประชากรต่างด้าวที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน

ยังมีการรายงานในที่ประชุม มีการพบว่า “จำนวนต่างด้าวที่เข้าร่วมในสิทธิบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวนอกระบบมีจำนวนลดลง ในขณะที่จำนวนต่างด้าวที่เข้าร่วมในระบบประกันสังคมก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าที่ควร” สอดคล้องกับการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้านี้ พบว่ามีต่างด้าวซื้อบัตรประกันสุขภาพ 365 บาท ให้เด็กน้อยมาก เพียง 18,413 คนจากการประมาณการณ์จำนวนเด็กไร้สัญชาติในไทยทั้งหมดที่ประมาณ 400,000-500,000 คน ในช่วงการขายบัตรประกันสุขภาพรอบแรกเมื่อวันที่ 15 ม.ค.–14 เม.ย. 2556

กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า เหตุที่บัตรประกันสุขภาพต่างด้าวนอกระบบยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร นั่นอาจเป็นเพราะปัญหาในการสื่อสาร ความห่างไกลของพื้นที่ ความกลัวต่อการถูกจับ และปัญหาต่างด้าวนอกระบบถูกนายหน้ารีดไถเงินจนไม่มีเงินมาจ่ายค่าหลักประกันสุขภาพ ซึ่งนพ.ชาญวิทย์ เชื่อว่าการประชาสัมพันธ์ที่ดี จะช่วยให้คนกลุ่มนี้ตระหนักในความสำคัญของสุขภาพ จนตัดสินในลงทุนกับบัตรประกันสุขภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้วางยุทธศาสตร์ในการรณรงค์ให้ต่างด้าวนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ โดยการใช้ชุมชน อาสาสมัครต่างด้าว ให้มีบทบาทในการสร้างความรู้แก่กลุ่มคนเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้สื่อข่าว Hfocus ลงศึกษาพื้นที่ชายแดน อ. อุ้มผาง จ.ตาก พบว่า มีน้อยคนที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวนอกระบบที่ราคา 1,300 บาท/คน/ปี สาเหตุหลักมาจากความยากจน และการเข้าถึงสถานพยาบาล ซึ่ง 25% ของประชากรกว่า 84,000 คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมาก

นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง ให้ความเห็นว่า การสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่กลุ่มต่างด้าวนอกระบบและกลุ่มบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ มิอาจไปคำนึงถึงเรื่องเชิงธุรกิจกับพวกเขาได้ เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่มีรายได้ประจำ ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง การขายบัตรประกันสุขภาพจึงอาจมิใช่การตอบโจทย์ที่ถูกต้องนักสำหรับคนกลุ่มนี้ ทิศทางการแก้ปัญหาอาจเป็นการตั้งกองทุนเพื่อคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ในลักษณะการเอื้อด้านมนุษยธรรม เพื่อไม่ให้เกิดการรีดเงินจากคนที่ไม่มี