หนุนทำ'โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ'

Thu, 2013-07-11 11:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกล่าวว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยประสานโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการจัด การศึกษา

ที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าสู่กระบวนการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพและได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับทองแล้วกว่า 300 โรงเรียน สำหรับปีนี้มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 69 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองที่ดำเนินการต่อเนื่องสมัยที่ 2 จำนวน 40 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 โรงเรียน และโรงเรียนสำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนที่ได้มาตรฐานระดับทองสมัยแรกในปีนี้อีก จำนวน 29 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนอีก 2 โรงเรียน จะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรใน วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ขั้นตอนของการนำโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยปกติสำนักอนามัยจะส่งพยาบาลอนามัยโรงเรียนประจำศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละเขตพื้นที่ เข้าไปดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนตลอดจนให้คำแนะนำด้านสุขภาพในโรงเรียนทุกสังกัดของกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ยังได้พูดคุยแนะนำให้ผู้บริหารโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญการดูแลสุขภาพของคนในโรงเรียนทั้งเด็กนักเรียน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงเรียนทุกคนตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาจึงจะนำไปสู่การศึกษาที่ดีได้ และโรงเรียนที่ร่วมโครงการจะต้องปรับปรุงด้านต่างๆ ตลอด จนทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ผ่านเกณฑ์ 10 ข้อ เช่น มีวิสัยทัศน์กำหนดแนวทางปฏิบัติ สิ่งแวดล้อมดี อาหารถูกสุขลักษณะ การเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ดี เป็นต้น

โดยคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจะประเมินโรงเรียนที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้ระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง เพิ่มขึ้นตามลำดับ และต่อยอดไประดับเพชรโดยต้องทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้นักเรียนทุกโรงเรียนได้มีความพร้อมรับการศึกษาที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมสามารถติดต่อได้ที่สำนักอนามัย หรือศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 11 กรกฎาคม 2556